Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:12 (2012-2013)
Innlevert: 02.10.2012
Sendt: 04.10.2012
Besvart: 09.10.2012 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Kystvaktens evne til å løse definerte oppgaver er nå på flere områder svekket. Kystvakten skulle nå ha vært oppsatt med åtte moderne helikoptre. I stedet har Kystvakten kun ett 30 år gammelt helikopter i 100 % beredskap.
Hva gjør forsvarsministeren på kort sikt for å løse Kystvaktens akutte behov for helikopterstøtte og er statsråden enig i at den prekære helikoptermangelen svekker Kystvaktens muligheter og evne til overvåking, kontroll og inspeksjoner?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 4. oktober 2012 med spørsmål fra stortingsrepresentant Ivar Kristiansen knyttet til helikopterkapasiteten i Kystvakten.

La meg starte med å understreke at Kystvaktens operative evne er meget god. Et konkret eksempel på at Kystvakten leverer, er at den har lyktes i å redusere det ulovlige fisket i Barentshavet fra en verdi på om lag 1 milliard kroner i 2005 til tilnærmet null i dag. Moderne, effektive fartøyer, dyktige tilsatte, et godt samvirke med andre ressurser i Forsvaret og relevante sivile myndigheter, har bidratt til en stadig bedre måloppnåelse i Kystvakten i inneværende langtidsperiode.

Dagens reduserte tilgjengelighet på helikoptre i Kystvakten er en konsekvens av forsinket levering av de nye NH90-helikoptrene. Den tekniske statusen på dagens Lynx-helikoptre er redusert grunnet høy alder og mye bruk. Et økt behov for vedlikehold gjør at Kystvakten ikke alltid har helikoptre tilgjengelig om bord. Den gjenstående flytiden på Lynx-helikoptrene medfører også at de må disponeres med forsiktighet inntil vi klart vet når nye maskiner er på plass. For å ha kapasitet tilgjengelig i mer kritiske situasjoner, kan det medføre at Kystvakten må være tilbakeholden med å bruke helikoptre i situasjoner der dette hadde vært fordelaktig, men ikke tvingende nødvendig.

NH90-helikopteret innehar de egenskapene Forsvaret etterspør, og dekker fremtidige operative behov for Kystvakten og Marinen. Forsvaret har opplyst at de er svært fornøyde med NH90-helikopteret ut fra militære og tekniske kriterier. Det er imidlertid en utfordring at det er oppstått forsinkelser i leveringen fra produsenten. Vår bekymring for konsekvensene av dette er kommunisert til leverandøren, NHIndustries. Jeg vil fremholde at NH90-helikopteret fremdeles er regjeringens førstevalg.

Forsvarsdepartementet har iverksatt flere umiddelbare tiltak for at Kystvakten skal ha helikoptre om bord på kort og lang sikt. En oppdatering og levetidsforlengelse av to til fire Lynx-maskiner er til vurdering. Alternativer til NH90-helikopteret er også kartlagt. Det kan imidlertid ha konsekvenser å anskaffe et alternativt maritimt helikopter, blant annet siden Forsvarets fartøyer er nøye tilpasset NH90.

Jeg kan forsikre representanten Kristiansen om at jeg arbeider aktivt for å sikre optimal tilgang på helikopter til Kystvakten både på kort og lang sikt. Jeg følger også utviklingen nøye, og vil holde Stortinget informert.