Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:52 (2012-2013)
Innlevert: 08.10.2012
Sendt: 08.10.2012
Besvart: 12.10.2012 av utenriksminister Espen Barth Eide

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Norge, som nasjon, har vært tydelig på at vi fortsatt skal støtte Afghanistan i sin videre utvikling med fokus på stats-, nærings- og fredsbygging. Ikke minst er næringsutvikling viktig for å gi afghanerne muligheter til å påvirke og skape en positiv fremtid for seg selv.
Mitt spørsmål er derfor hvilke konkrete tiltak Norge bidrar med i dag og hvor suksessfulle disse har vært, og til slutt lurer jeg på om vi har støttet Sarco, som er en tekstilbedrift, og hvis svaret er nei vil jeg gjerne vite hvorfor?

Begrunnelse

Den norske holdningen til fortsatt støtte til Afghanistan er positivt og nødvendig. Og skal man lykkes må en del helt sentrale forhold på plass. Et land som dette må ta et oppgjør med sin korrupsjonskultur og heller legge til rette for næringsaktivitet. Dog må denne være slik at den er åpen og at den på sikt kan beskattes slik at landet får økte inntekter.
Jeg ser derfor fram til utenriksministerens svar.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Utdanning, godt styresett og utvikling på landsbygda har vært de prioriterte områdene for den norske bistanden til Afghanistan. Næringsutvikling har altså ikke vært et eget satsingsområde for Norge. Som representanten Ellingsen påpeker er næringsutvikling svært viktig for å utvikle en bærekraftig afghansk økonomi, og flere av de andre områdene Norge støtter har komponenter som bidrar til næringsutvikling og etablering av arbeidsplasser.

Landbruket er, og vil i mange år fremover være den viktigste sektoren for arbeidsplasser, vekst og utvikling i Afghanistan. Norge har blant annet gitt støtte til et landbruksprogram under Food and Agriculture Organization (FAO), som bidrar til at afghanske bønder kan øke kvaliteten på sin produksjon, og dermed være i stand til å gå over fra selvberging til kommersielt landbruk. Også de fleste frivillige organisasjonene som Norge støtter har aktiviteter knyttet til landbruksutvikling. Dette omfatter blant annet kompetanseutvikling, etablering av demonstrasjonsområder, utvidelse av jordbruksareal og vanningsanlegg, husdyrhold og veterinærtjenester, produksjon og utplanting av trær, inkludert betydelige antall frukttrær. Dette er oppgaver som i mange land ville være lokale fagmyndigheters ansvar, og en viktig del av de frivillige organisasjonens virksomhet er derfor å bistå lokale landbruksmyndigheter i sin institusjons- og kompetanseoppbygging.

Når det gjelder resultater på dette området kan det nevnes at bare i 2011 har over 15 200 bønder, kvinner og menn, deltatt i opplærings- og informasjonstiltak av ulike kategorier. Kirkens Nødhjelp og den franske organisasjonen ACTED har etablert et stort antall demonstrasjonsfelt hvor bønder i nabolaget kan observere resultatene av nye metoder og plantesorter. Det rapporteres om betydelig økning i produksjonen. Nye eller forbedrede vannforsyningsanlegg har utvidet landbruksarealet tilgjengelig for kunstig vanning med nesten 30 000 hektar – hovedsakelig i Faryab. Dette øker mulighetene for økt produksjon og økonomisk vekst i de berørte lokalsamfunnene. De fleste arbeidsplassene på landsbygda i Afghanistan er direkte eller indirekte koblet til landbruket og i stadig større grad til bearbeiding og transport av landbruksprodukter. De frivillige organisasjonene er aktive også på dette området.

Utdanning er også svært viktig for bærekraftig økonomisk utvikling. Alfabetisering og yrkesutdanning er to områder Norge har støttet. Det Verdensbankledede flergiverfondet ARTF har blant annet et program for yrkesutdanning. Norge har finansiert utvikling og drift av National Institute for Management (NIMA), som gir høyere utdanning innen datafag og forvaltning. Kandidater fra dette instituttet går blant annet rett inn i private bedrifter. Om lag 1500 kandidater får sine eksamener hvert år.

Afghanistan er rikt på naturressurser som mineraler, gass og olje. Denne sektoren kan potensielt sett være svært viktig for den videre utviklingen i Afghanistan. Olje for utvikling-programmet har hatt et samarbeid med det afghanske gruveministeriet for å bidra til å utvikle rammebetingelsene for denne sektoren. Vi venter nå på en avklaring fra afghanske myndigheter før en eventuell videreføring av programmet.

Som representanten Ellingsen helt riktig påpeker er viktige faktorer for næringsutvikling i Afghanistan et oppgjør med korrupsjonskulturen i landet og bedre styresett. Fra norsk side har styresett vært et prioritert område. Korrupsjon er et tverrgående tema i den norske innsatsen. Vi har full oppmerksomhet på korrupsjonsproblematikken i Afghanistan.

Når det gjelder spørsmålet om norsk støtte til tekstilbedriften Sarco, så fikk den norske ambassaden i Kabul en henvendelse fra bedriften i august i år om den kunne bistå Sarco med å identifisere kunder for å bedre ordretilgangen til bedriften. Sarco er en bedrift på det kommersielle markedet, som i hovedsak produserer uniformer. Det er ikke naturlig for Utenriksdepartementet å bistå en afghansk privat bedrift.