Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:21 (2012-2013)
Innlevert: 03.10.2012
Sendt: 04.10.2012
Besvart: 23.10.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil olje og energiministeren sørge for å sikre maksimal aktivitet og verdiskaping i nord i forbindelse med utbygging og drift av Aasta Hansteen?

Begrunnelse

Statoil har nylig lagt ut konsekvensutredningen for utbygging og drift av gass- og kondensatfeltet Aasta Hansteen til høring. Høringsfristen er satt til 7.desember 2012. Aasta Hansteen ligger i produksjonslisensene 218 og 218B i Norskehavet, ca. 300 km vest for Bodø. Aasta Hansteenfeltet omfatter de tre strukturene Luva, Snefrid Sør og Haklang, og utbygging innebærer boring av sju produksjonsbrønner. Totale utvinnbare reserver for Aasta Hansteen-feltet er anslått til om lag 47 GSm3 gass og 0,8 MSm3 kondensat. Produksjonsstart er planlagt til 2016, og Statoil er operatør for produksjonslisensene.
Konsekvensutredningen inngår som en del av plan for utbygging og drift (PUD) for Aasta Hansteen. PUD planlegges presentert for stortingsbehandling i løpet av våren 2013.
I konsekvensutredningen som nå er ute på høring, vises det til at helikopterbasen er planlagt lagt til Brønnøysund, forsyningsbasen til Sandnessjøen, mens driftsorganisasjonen for Aasta Hansteen vil bli lagt til Harstad. I tabell 11-2: Beregnet norsk, regional og lokal verdiskaping i driftsleveransene til Aasta Hansteen i et normalår, oppgitt i 2011-kr kommer det frem at 65 % av driftsorganisasjonen er tenkt lagt til Harstad, videre at Statoil ikke ønsker å imøtekomme ønsket om en løsning med fremskutt driftsorganisasjon på Helgeland.
Under høring av forslag til utredningsprogram, har et samstemt politisk miljø i nord oppfordret Statoil til å vurdere en løsning med driftsorganisasjon lagt til Harstad, og da med en framskutt driftsenhet på Helgeland. Både Fylkestinget i Troms og Fylkestinget i Nordland oppfordrer til en slik løsning. Harstad kommune uttaler følgende i sin høringsuttalelse, sitat: « Det må etableres en fremskutt driftsorganisasjon på Helgeland som gis utvidede oppgaver i forhold til innkjøp og tekniske tjenester. For den petroleumsrettede industrien i Helgelandsregionen må nærhet til basefunksjonene gis samme betydning som nærhet til driftsorganisasjonen ».
I driftsfasen ventes en sysselsettingseffekt av Aasta Hansteen på nasjonalt nivå på 820 årsverk i et normalår, i følge konsekvensutredningen. Av disse anslås det at 180 årsverk tilkommer Nordland og Sør-Troms, hvorav 46 årsverk ventes lokalt i Harstad-regionen som en direkte sysselsettingseffekt av drift av Aasta Hansteen. Utredningen viser med andre ord at mesteparten av verdiskapingen og sysselsettingen vil skje utenfor for den nordlige landsdelen.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Et hovedpoeng for meg som Olje- og energiminister er at aktiviteten til havs også skal gi næringsutvikling på land. Etter hvert som petroleumsvirksomheten har beveget seg nordover på kontinentalsokkelen har aktiviteten gitt ringvirkninger i hele landet. Vi ser nå at utbyggingene i Norskehavet og Barentshavet gir betydelige ringvirkninger i Nordland, Troms og Finnmark.

En viktig del av denne positive utviklingen er oppbygging og utvikling av lokale leverandører som har den rette kompetansen og kapasiteten til å levere til prosjektene. Vi har god grunn til å forvente at nye utbyggingsprosjekter utenfor kysten av de nordligste fylkene vil gi ringvirkninger lokalt og regionalt. På sikt vil dette kunne bidra til fortsatt utvikling og styrking av det petroleumsrettede næringslivet i disse fylkene.

I forbindelse med myndighetenes behandling av plan for utbygging og drift er de samfunnsmessige virkningene av utbyggingen et viktig tema. Dette sikrer oppmerksomhet og dialog mellom utbygger, leverandørselskaper og lokale/regionale myndigheter. Myndighetene vil følge opp ringvirkningene fra utbyggingen av Aasta Hansteen, herunder høringsinnspillene på konsekvensutredningen, på samme måte som for andre utbyggingsprosjekter på kontinentalsokkelen.

Vi ser fram til å motta plan for utbygging og drift fra Aasta Hansteen, og vil legge denne fram for Stortinget til godkjennelse.

Jeg vil også legge til at utbyggingen av Aasta Hansteen innebærer etablering av en helt ny infrastruktur i Norskehavet som kan åpne opp økt leteaktivitet og forhåpentligvis flere funn på sikt. Denne utviklingen kan igjen medføre økt aktivitet på land i de nordligste fylkene.