Skriftlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:27 (2012-2013)
Innlevert: 03.10.2012
Sendt: 05.10.2012
Besvart: 18.10.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): NSB og Jernbaneverket legger ned Hallenskog stasjon på Spikkestadbanen fra 1/12-12. Samtidig forlenges reisetiden til Oslo fra 40 minutter til 1 time. Dette skjer i et boligområde i vekst som bidrar til å ta av for befolkningsveksten i hovedstadsregionen. Hallenskog har ingen andre kollektivtilbud og nabostasjonenes parkeringskapasitet er sprengt. Hverken lokalmiljø, kommune eller fylkeskommune har blitt hørt i ønsket om å opprettholde togtilbudet.
Er dette en ønsket utvikling?

Begrunnelse

Hallenskog stasjon ligger mellom Heggedal og Røyken med gangavstand til flere voksende boligområder. Bygda Hallenskog har i dag mer enn 200 boenheter. Det er regulert for 600-800 nye boligenheter i Øvre Hallenskog. I tillegg er opp mot 200 boliger under planlegging. På den andre siden av dalen skal Rødåsen bygges ut med i underkant av 100 boligenheter, som alle vil ligge i gangavstand til Hallenskog stasjon.
Befolkningen består for en stor del av barnefamilier, og de fleste arbeidstakere er pendlere. Toget er Hallenskogs eneste kollektivtilbud. Det går ingen busser, og det er heller ikke mulig å etablere bussruter pga. underdimensjonerte broer og veier. Barn og unge er helt avhengig av toget for å komme seg til skole og aktiviteter. Personer uten bil blir isolert dersom togtilbudet fjernes. Veien mellom Heggedal og Hallenskog er uoversiktlig og mangler gang- og sykkelvei.
Det kan ikke påvises noen gevinster ved å legge ned stasjonen, hverken i form av økonomiske besparelser eller færre togforsinkelser. Stasjonen er modernisert og har kapasitet for lange tog. Når NSB samtidig forlenger reisetiden på strekningen, viser det at begrunnelsen om å spare reisetid ikke er reell. Nedleggelse av stasjonen vil påføre Røyken kommune betydelige ekstrakostnader, de må bedre trafikksikringen, oppdimensjonere veinettet og i samarbeid med fylkeskommunen sørge for alternativt kollektivtilbud.
Hvis stasjonen nedlegges vil de fleste pendlere gå over til bil, parkeringskapasiteten på nabostasjonen i Heggedal er allerede helt sprengt, samtidig er Røykenveien inn mot Asker sterkt overbelastet, og Asker kommune har varslet at de vil innføre restriksjoner mot pendlere fra nabokommuner på sine parkeringsplasser.
Hallenskog og et samlet politisk miljø har samlet seg til protest og tatt en rekke initiativer for å få i stand dialog med Samferdselsdepartementet, Jernbaneverket og NSB, uten at dette har ført fram. Det virker som beslutningen om å legge ned stasjonen ble foretatt uten noen form for konsekvensutredning, og uten at man har hørt lokale myndigheter og beboere. Frustrasjonen i Hallenskog er stor, og mange snakker om å flytte nærmere Oslo, noe som ytterligere vil bidra til å øke sentraliseringen inn mot Oslo.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Samferdselsdepartementet, Jernbaneverket og NSB har siden 2007 arbeidet for å kunne gi de reisende et utvidet og bedret togtilbud på Østlandet gjennom omlegging til en ny grunnrute. Det er lagt opp til at omleggingen kan gjennomføres fra desember 2014.

Om lag 85 pst. av alle togreiser skjer i dag på Østlandet og det er her jernbanen har sine største fortrinn. Ferdigstilling av Vestkorridoren til en verdi av om lag 8 mrd. kr. fjerner en stor flaskehals i jernbanenettet, og har sammen med NSBs investering i 50 nye tog- sett åpnet for større forbedringer i togtilbudene på Østlandet. De store endringene i grunnruten krever også investeringer i en lang rekke mindre infrastrukturtiltak. Rute- omleggingen vil samlet sett gi forbedringer for de aller fleste av NSBs om lag 43 mill. togreiser per år i denne regionen.

Ny grunnrutemodell innebærer en omleggelse fra mindre oversiktlig togtilbud med ujevn frekvens og ulike linjestrukturer til et oversiktlig togtilbud med økt og jevn frekvens og bedre overgang mot annen kollektivtransport. Dette rutetilbudet blir langt enklere å forholde seg til med flere antall avganger som er jevnere fordelt utover timen. Sete- kapasiteten i morgenrush inn til Oslo vil øke med om lag 35 pst. fra nordøst og om lag 24 pst. fra vest sammenlignet med i dag.

Første etappe av ny grunnrute gjennomføres fra 9. desember 2012 med flere tilbudsforbedringer. Denne omfatter flere avganger og tilrettelegging for innføring av stive ruter og 10 tog i timen mellom Asker og Lillestrøm. Dette gir et enklere system med bedre forutsigbarhet og nytt materiell som skal gi bedre punktlighet og regularitet. Kongsvingerbanen vil få avganger hver time på strekningen Asker-Oslo-Kongsvinger, mens strekningen Drammen-Dal får en dobling av frekvensen til halvtimesfrekvens. I oktober 2013 skal alle de nye 50 togsettene etter planen være i trafikk.

En konsekvens av ruteomleggingen fra desember 2012 er at noen mindre holdeplasser må legges ned, deriblant Hallenskog. Hallenskog stasjon ligger 1,3 km fra Heggedal stasjon langs jernbanen, 2,0 km langs veien. Deler av bebyggelsen på Hallenskog ligger slik til at begge stasjonene kan benyttes. Hallenskog har om lag 80 av- og påstigninger på virkedager, dvs. om lag 40 reisende per virkedag.

På Spikkestadbanen vil det fra ruteterminskiftet 9. desember bli halvtimesavganger hele dagen. I dag tilbys timesavganger supplert med to ekstra avganger mot Oslo om morgenen og tilsvarende i retur om ettermiddagen, mens det er avganger hver annen time i helgene. Det har vært et sterkt lokalt ønske om å få til et halvtimestilbud. Samtidig øker reisetiden mellom stoppestedene på Spikkestadbanen og Oslo sentrum. Eksempelvis tar reisen mellom Spikkestad og Oslo S i dag 44-47 minutter, mens den etter ruteendringen vil ta 54 minutter. I motsatt retning tar reisen mellom Oslo S og Spikkestad i dag 42-46 minutter. Etter ruteendringen vil reisen ta 53 minutter, men med togbytte i Asker vil reisetiden kunne reduseres noe. NSB opplyser at grunnen til forlenget reisetid er en ruteteknisk løsning hvor Spikkestadbanen betjenes som en forlengelse av lokaltogene mellom Lillestrøm og Asker. Disse togene betjener alle stasjoner mellom Asker og Lysaker, mens dagens tog mellom Spikkestad og Moss ikke betjener de små stasjonene på samme strekning. Videre opplyses det at dagens løsning har vært mulig så lenge Asker og Sandvika stasjoner har hatt en lavere kapasitetsutnyttelse. For å kunne nyttiggjøre seg kapasitetsøkningen som nytt dobbeltspor mellom Asker og Lysaker har gitt mulighet for, økes trafikken gjennom Asker og Sandvika fra 9. desember. Det vil da ikke lenger mulig å kjøre deler av trafikken gjennom Asker stasjon på spor beregnet for tog i motsatt retning.

Spikkestadbanen er enkeltsporet noe som betyr at togene må møtes og krysse hver- andre på Heggedal stasjon. Når Hallenskog og Åsåker ikke betjenes, rekker togene å kjøre fra Heggedal til Spikkestad for å snu, og så tilbake til Heggedal på en halv time slik at de kan møte etterfølgende tog med tilstrekkelig margin. Denne marginen er nødvendig for å kunne gjennomføre ruteopplegget med akseptabel punktlighet. Jernbaneverket og NSB har i fellesskap gjennomført analyser av rutemodellens robusthet og deres faglige tilrådning er at Hallenskog og Åsåker ikke kan betjenes i ny grunnrutemodell.

Jernbaneverket opplyser at Hallenskog stasjon i dag ikke har parkeringsplasser, mens parkeringskapasiteten på Heggedal stasjon om lag er på nivå med etterspørselen. Jernbaneverket og Akershus fylkeskommune samarbeider om å finne ytterligere parkeringsmuligheter på Heggedal stasjon.

Samferdselsdepartementet har forståelse for at de som i dag benytter seg av Hallenskog stasjon vil oppleve det som en ulempe at stasjonen legges ned. Avstanden til Heggedal er imidlertid relativt kort, og Jernbaneverket er i dialog med kommunen om å kunne bidra med anleggsbidrag slik at en gang- og sykkelvei mellom Hallenskog og Heggedal kan realiseres så raskt som mulig. I en overgangsperiode, legges det opp til en tilbringertjeneste mellom Hallenskog og Heggedal stasjon i rushtiden.