Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:31 (2012-2013)
Innlevert: 03.10.2012
Sendt: 05.10.2012
Besvart: 12.10.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Hordaland fylkeskommune vedtok en Fylkesdelplan for små vasskraftverk i desember 2009. Fylkesmannen i Hordaland hadde innvendinger til planen og krevde at planen ble sendt inn til Miljøverndepartementet. Planen har nå ligget to og et halvt år i departementet uten svar.
Synes statsråden dette er en behandlingstid i tråd med intensjonene i Plan- og bygningsloven (§8-4), og vil statsråden sørge for en rask avklaring i saken?

Begrunnelse

Plan- og bygningslovens intensjon i bestemmelsen som følger av § 8-4, tilsier en rask avklaring, som grunnlag for at en regionalplan i det hele tatt kan bringes inn for departementet.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Arbeidet med regionale planer for små vannkraftverk er en direkte oppfølging av Soria Moria-erklæringen, og det er gitt statlige retningslinjer for utarbeidelse av slike planer. Planen for Hordaland er den første i sitt slag i Norge, og omhandler vassdrags-utbygging i områder av nasjonal og viktig regional verdi. I tillegg til å legge føringer for framtidig vassdragsforvaltning i Hordaland, vil departementets avgjørelse også gi signaler i forhold til pågående arbeid med tilsvarende planer i andre fylker. Dette er en årsak til at det er vanskelige avveininger knyttet til behandling av planen.

Jeg er likevel enig med representanten Halleraker i at det har tatt for lang tid å avgjøre denne saken, og den har derfor høy prioritet fra min side. Det er i den forbindelse avtalt møte mellom fylkesordføreren i Hordaland og politisk ledelse i Miljøverndepartementet i begynnelsen av november, og jeg håper og tror dette møtet vil gi grunnlag for en snarlig avgjørelse.