Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:33 (2012-2013)
Innlevert: 03.10.2012
Sendt: 05.10.2012
Besvart: 10.10.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Vogntoglengder på hhv. 17,5 og 19,5 meter kom i 2007 og var begrunnet med økt trafikksikkerhet og bedre fremkommelighet på vinterføre. Imidlertid er takstgruppene i riksregulativet for vogntog fortsatt ikke tilpasset nye lengdebestemmelser. Jeg er kjent med at lastebilbransjen lenge har arbeidet for å få justert riksregulativet slik at samme lastekapasitet blir behandlet likt ved at takstgruppene B8, B9 og B10 tilpasses nye vogntoglengder.
Vil statsråden sørge for at slik takstjustering nå snarest kommer på plass?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Stortingsrepresentant Arne Sortevik har tidligere reist denne problemstillingen. Det vises i den sammenheng til spørsmål nr. 993 og samferdselsministerens svar av 14. mars 2012. Dette spørsmålet er også tidligere vurdert i forbindelse med en henvendelse fra Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

NLF foreslo en justering av lengdegruppene B8, B9 og B10. Dette forslaget innebærer lavere takster for vogntog mellom 17,00 m og 17,50 m og mellom 19,00 m og 19,50 m. En slik endring av lengdegruppene vil føre til reduserte billettinntekter. For alle ferjesamband som er konkurranseutsatt, vil dette i henhold til kontrakten føre til krav om kompensasjon for tapte inntekter som følge av endringer av en slik art. For de sambandene som fortsatt drives under rammetilskuddsordningen vil reduserte inntekter føre til krav om høyere tilskudd. Å anslå hvor stort inntektstap en slik endring vil føre til, krever omfattende beregninger. Fra 2010 er dette en utgift som må dekkes av fylkeskommunene for de nye fylkesvegsambandene.

Riksregulativet er inndelt i lengdegrupper fordi lengden på kjøretøyene bestemmer hvor mye dekksplass de opptar. Dette forholdet endrer seg ikke selv om det foretas endringer i tillatte vogntoglengder i Norge. På denne bakgrunn er det tidligere konkludert med ikke å gjøre endringer i lengdegruppene i Riksregulativ for ferjetakster. Departementet står fortsatt på denne konklusjonen. En endring av takstgrupper basert på provenynøytralitet ville ført til høgere takster for andre kjøretøygrupper.