Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:36 (2012-2013)
Innlevert: 04.10.2012
Sendt: 05.10.2012
Rette vedkommende: Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren
Besvart: 11.10.2012 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Når man har passert 9000 km i kjøregodtgjørelse får man en vesentlig lavere km. sats.
Synes statsråden dette er riktig da man må med flere kjørte kilometer øke sine utgifter til forsikring, service, dekk, redusert verdi på bilen, m.m.?

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Kilometergodtgjørelsen er nedfelt i Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Ved siste reforhandling med hovedsammenslutningene i 2011 ble det gjennomført en korrigering av knekkpunktet, fra 9 000 km til 10 000 km.

Bruk av egen bil i tjenesten godtgjøres i dag med kr 3,90 pr. km for de første 10 000 km pr. år, for deretter å reduseres til 3,25 pr. km. Det er ikke variable kostnader, som for eksempel drivstoff, dekk m.v., som alene bestemmer kilometergodtgjørelsen. Faste kostnader, som tidsavhengig reduksjonstap på kjøretøyets verdi og intervallbestemt forsikring, er eksempel på andre variabler som legges til grunn ved fastsettelsen av satsene. Når faste kostnader fordeles på flere kjørte kilometer, vil enhetskostnaden på den enkelte kilometer bli lavere.

Det tas videre utgangspunkt i at kjøring med egen bil i tjenesten, kommer i tillegg til kjøring i privat regi. Det vi si at man legger til grunn at den enkelte holder bil uansett om den benyttes i tjenesten eller ikke, og faste kostnader må fordeles på både privat- og tjenestekjøring.

Systemet med reduksjon etter en viss kjørelengde (knekkpunkt) har vært praktisert i mer enn 50 år. Neste gang avtalene skal reforhandles er i 2014.