Skriftlig spørsmål fra Camilla Storøy Hermansen (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:40 (2012-2013)
Innlevert: 05.10.2012
Sendt: 05.10.2012
Besvart: 12.10.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Camilla Storøy Hermansen (KrF)

Spørsmål

Camilla Storøy Hermansen (KrF): Kan statsråden garantere at det fortsatt vil være separate standpunktkarakterer i hovedmål og sidemål slik at kunnskapen som elevene har i sidemål kan dokumenteres eksplisitt, samt at læreplanens kompetansemål for sidemål blir opprettholdt?

Begrunnelse

I forslaget til ny læreplan i norsk fra Utdanningsdirektoratet anbefaler direktoratet en felles standpunktkarakter for hovedmål og sidemål.
Obligatorisk undervisning i sidemål har lange tradisjoner i norsk skole. Endringer i lovverket som tar bort karakterene i sidemål er en markert endring av den norske språkpolitikken.
Sidemål har en naturlig plass så vel i grunnskolen som i den videregående skolen. Undervisning i sidemål er en viktig del av skolens formidling av den nasjonale kulturarven. Kunnskap til, og bruk av, begge skriftformene er viktig og av stor verdi for det norske språket.
For mange stillinger er det krav om å mestre begge målformer, blant annet innenfor skoleverket og kommune-/statsadministrasjonen. Norsk språkråd sier at:

"Statsinstitusjonene har vanskelig for å etterleve mållova, og mange av dei grunngjev dette med at nynorskkompetansen hjå dei tilsette er for dårleg."

Sidemålsopplæringen, og da særlig nynorsk, bør styrkes.
Vi må sørge for at de språkpolitiske målsettingene om likestilling av de to målformene blir ivaretatt i utdanningssystemet.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Utdanningsdirektoratet har, på oppdrag fra departementet, utarbeidet forslag til høringsutkast til ny læreplanen i norsk. Direktoratet har hatt læreplangrupper i arbeid

siden høsten 2011, både i norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. Direktoratets forslag til høringsutkast ble oversendt departementet 2. oktober i år. Departementet vil gi prinsipielle kommentarer til direktoratet på disse høringsutkastene og høringsbrevet og læreplanene blir så sendt på høring fra Utdanningsdirektoratet før jul. Vurdering, herunder standpunktkarakterer og eksamensordning, er en del av læreplanen og følgelig en viktig del av høringen. Mange er særskilt opptatt av vurderingsordningen for norskfaget, og jeg er opptatt av at det som sendes på høring skal stimulere til brede drøftinger og gode innspill i høringen. Jeg regner med at det vil komme mange høringssvar som tar opp spørsmålet om standpunktkarakter i både hovedmål og sidemål. Det er viktig for meg at revideringen av læreplanverket for Kunnskapsløftet er en faglig og åpen, demokratisk prosess, hvor alle som ønsker det, får gi innspill gjennom en bred høring. Slik sikrer vi at alle synspunkter kommer fram og kan vurderes. Det er Kunnskapsdepartementet som fastsetter læreplanene, inkl. vurderingsordningen. Jeg regner med å få direktoratets oppsummering av høringen og endelige forslag til nye læreplaner ved påsketider. Da vil jeg så grundig inn i høringsuttalelsene omkring vurderingsordninger før endelig fastsettelse. Nye læreplaner vil bli fastsatt til bruk for skoleåret 2013-2014. Jeg vil også nevne at jeg har nedsatt en ressursgruppe for nynorsk som hovedmål. Gruppen skal arbeide frem til årsskiftet med å se på aktuelle tiltak for å styrke nynorsk som hovedmål. Ressursgruppen har kommet med mange innspill allerede, også til det som gjelder fremtidige vurderingsordninger i hovedmål og sidemål.