Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:42 (2012-2013)
Innlevert: 05.10.2012
Sendt: 08.10.2012
Besvart: 12.10.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Rapportering beskrives ofte som en tidstyv i skolen. Manglende opplæring i datasystemet gjør ikke rapportering enklere for lærerne. Konsekvensen av liten og manglende opplæring er at det brukes unødvendig mye tid og at flere lærere har sluttet i jobben på grunn av dette.
Vil statsråden ta initiativ til at de lærerne som har behov for IKT-opplæring kan få dette?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: En av regjeringens aller viktigste prioriteringer er at lærere skal ha den kompetansen de trenger for å kunne utføre jobben sin på en god måte. Det er avgjørende viktig. Svært mange av de tiltakene vi har gjennomført i denne regjeringsperioden har økt lærerkompetanse som formål. Jeg vil bl.a. nevne den nye lærerutdanningen, videreutdanningsstrategien "Kompetanse for kvalitet" og vidtrekkende kompetanseutviklingstiltak innenfor satsningene Ny Giv og Ungdomstrinnet i utvikling.

Vi har også hatt mye oppmerksomhet om lærernes pedagogiske bruk av digitale verktøy i klasserommet og elevenes digitale ferdigheter. Og vi har tiltak knyttet til i IKf i administrative prosesser. Dette er en del av oppgaveporteføljen til Senter for IKT i utdanningen. Senteret har de siste årene publisert flere veiledninger og verktøy for skoleleder og skoleeier knyttet til nettopp administrative prosesser. Dette vil være en viktig oppgave for senteret også i tiden framover.

Jeg vil imidlertid påpeke at skoleeier som arbeidsgiver har et ansvar for å ikke pålegge lærerne rapportering gjennom IKT-systemer uten å samtidig sørge for at de får opplæring i systemet. Det er i skoleeiers interesse å utnytte systemene best mulig, slik at kvaliteten på arbeidsprosessene øker og ressursbruken blir mer effektiv. Her skiller ikke arbeidsgiverrollen til kommunene seg vesentlig fra andre sektorer. Vi viser også for øvrig til Meld. St. 19 (2009 - 2010) Tid til læring - oppfølging av Tidsbrukutvalgets rapport. Videre vil vi peke på at for å redusere rapporteringsbyrden i forbindelse med spesialundervisning vil den årlige halvårsrapporten om elevers spesialundervisning bli omgjort til en årlig rapport. Lovendringsforslag om dette vil bli sendt på høring om kort tid. Forslaget innebærer færre rapporter, mindre administrasjon og dermed at læreren kan få frigjort noe arbeidstid som i stedet kan brukes på elevene.