Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:48 (2012-2013)
Innlevert: 05.10.2012
Sendt: 08.10.2012
Besvart: 17.10.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Det opereres med flere forskjellige tall når det gjelder antall km firefeltsvei, motorvei og vei med midtrekkverk i Norge.
Kan jeg få en oversikt over totalt antall km firefeltsvei, totalt antall kilometer motorvei klasse A, og totalt antall kilometer vei med midtrekkverk, samt også om at oversikten inneholder hvor mange km firefeltsvei, motorvei A, og vei med midtrekkverk som er foreslått bygget per år og hvor mange km som er bygget per år for perioden fra 2005 og frem til i dag?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Statens vegvesen rapporterer årlig på antall km firefelts veg med fysisk adskilte kjørebaner som er åpnet for trafikk og antall km midtrekkverk som er bygd på to- og trefelts veger. Det rapporteres ikke på motorveg klasse A, men det aller meste av det som bygges av firefelts veg, har motorvegstandard.

Av tabellene nedenfor fremgår det at forslag i budsjettproposisjonene det enkelte år og det som faktisk åpnes, ikke nødvendigvis er det samme. Dette har sammenheng med at små tidsforskyvninger når det gjelder åpningstidspunkt vil kunne gi store utslag i statistikken hvis årsskiftet passeres.

Det er i forbindelse med både tiltakspakken i 2009 og Revidert nasjonalbudsjett for 2011 og 2012 bevilget ekstra midler til flere nye midtrekkverksprosjekter. Denne satsingen er forklaringen på det positive avviket mellom det som er foreslått bygget i budsjettet og hva som faktisk er bygget.

Antall km firefelts riksveg

Forslag budsjett Åpnet for trafikk

2006 9 11

2007 35 38

2008 51 44

2009 69 75

2010 12 13

2011 23 19

2012 11 10 prognose tertialrapport pr 31.08.2012

2013 15 15 mål i Prop 1 S for 2013

Sum 225 225Kilometer midtrekkverk etablert på to- og trefelts riksveger

Forslag budsjett Åpnet for trafikk

2006 8 12

2007 9 22

2008 10 6

2009 15 20

2010 9 31

2011 22 31

2012 17 29 prognose tertialrapport pr 31.08.2012

2013 19 19 mål i Prop 1 S for 2013

Sum 109 170

Lenke til svaret med tabell i pdf-format