Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:50 (2012-2013)
Innlevert: 05.10.2012
Sendt: 08.10.2012
Besvart: 23.10.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): «Orkanen Dagmar ved årsskifte førte til utfall av Ormen Lange-anlegget på Nyhamna. Stoppen kostet ifølge OED ca. 130 millioner kroner. På bakgrunn av dette har blant annet fylkesordføreren i Møre og Romsdal tatt til orde for å styrke forsyningssikkerheten til Ormen Lange-anlegget gjennom bygging av en ny kraftlinje Ørskog – Nyhamna.
Hvordan vurderer statsråden forsyningssikkerheten til Ormen Lange-anlegget på Nyhamna og behovet for en ny overføringslinje Ørskog - Nyhamna?

Begrunnelse

Et alternativ til en ny kraftlinje Ørskog – Nyhamna for å styrke forsyningssikkerheten til Ormen Lange og annen industri på Fræna er bygging av et nytt gasskraftverk med CO2-håndteirng i Elnesvågen slik Industrikraft Møre og Sargas har planer om. Med et slikt gasskraftverk vil det neppe være behov for forsterkninger av sentralnettet inn mot Fræna og Nyhamna. Samtidig er det for de som arbeider med planer om et nytt gasskraftverk viktig å få en avklaring om en ny kraftlinje til Nyhamna vil være aktuelt i nærmeste fremtid.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Kraftsituasjonen i Midt-Norge ble forverret først på 2000-tallet som en følge av sterk vekst i etterspørselen etter kraft i regionen. Særlig var økningen i etterspørselen knyttet til utvidelsene ved aluminiumsfabrikken på Sunndalsøra og idriftsettelsen av Ormen Lange.

Regjeringen har etter tiltredelsen høsten 2005 iverksatt omfattende tiltak for å bedre situasjonen. Det gjenstår nå å få på plass et sentralt tiltak, overføringsforbindelsen

Ørskog-Sogndal. Dette prosjektet fikk nylig konsesjon fra Olje- og energidepartementet.

Ormen Lange anlegget har siden etableringen av anlegget vært knyttet til det øvrige overføringsnettet gjennom en forbindelse fra Fræna til Nyhamna. I 2004 ble det imidlertid også gitt anleggskonsesjon til Statnett SF for å bygge og drive en ny kraftledning mellom Ørskog-Nyhamna. Vedtaket ble påklaget og senere oversendt Olje- og energidepartementet for behandling. Klagebehandlingen ble stilt i bero da Norsk Hydro, som daværende driftsoperatør for Ormen Lange-lisensen, ikke ønsket å bidra til sin andel av kostnaden ved ytterligere nettforsterkning. Shell overtok som driftsoperatør i 2007 og konkluderte, som Norsk Hydro, at den økonomiske nytteverdien ved å etablere en tosidig forbindelse til Nyhavna var begrenset.

Statnett har informert departementet at de derfor legger til grunn at driftsoperatøren har fysiske og kommersielle ordninger på plass ved Ormen-Lange anlegget som gjør at konsekvensene av en strømstans ikke er uakseptable. I brev fra Statnett til Olje- og energidepartementet av 2010 vises det videre til at nytteverdien av å etablere en ny kraftlinje mellom Ørskog - Nyhamna for øvrige kunder i regionen, så langt ikke vurderes stor nok til å gjøre tiltaket samfunnsøkonomisk lønnsomt. Departementet avslo derfor søknaden om anleggskonsesjon og avsluttet klagebehandlingen 5.5.2011.

Statnett har likevel informert departementet om at de i dag, i samarbeid med regionalnettseierne, er i en vurderingsfase i forhold til forsterkning av 132 kV - nettet for å bedre reserveforsyningen til anlegget på Nyhamna. Hvorvidt det vil bli søkt om konsesjon avhenger blant annet av samfunnsøkonomiske kriterier og mulige tekniske løsninger som kan bidra til å bedre forsyningen til anlegget i en feilsituasjon.