Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:55 (2012-2013)
Innlevert: 08.10.2012
Sendt: 08.10.2012
Besvart: 17.10.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): Med utgangspunkt i det som skjedde ved statsfengselet i Nyborg i Danmark, ser statsråden det som aktuelt å forby blant annet burka og andre heldekkende plagg i det offentlige rom generelt og i fengsler spesielt?

Begrunnelse

I Dagbladet mandag 8. oktober kan man lese at en innsatt ved statsfengslet i Nyborg i Danmark rømte etter å ha ikledd seg et burkalignende plagg som han fikk fra en besøkende. Den besøkende hadde plagget på seg da hun kom på besøk i fengslet, og de byttet klær under besøket. Den innsatte spaserte deretter ut av fengslet.
Forbundsleder Geir Bjøkli i Fengsels- og friomsorgsforbundet sier at dette også kunne skjedd i Norge. Fremskrittspartiet har ved flere anledninger foreslått forbud mot heldekkende plagg, da vi har fryktet slike situasjoner som beskrevet. Personer som, ved å tildekke seg, holder sin identitet skjult er en utfordring som må tas på alvor.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Bruk av heldekkende plagg kan representere en utfordring for samfunnet, særlig når det gjelder kommunikasjon og samspill mellom mennesker, og i enkelte tilfeller også når det gjelder sikkerhet og trygghet. Slike plagg kan også være uttrykk for et menneske- og kvinnesyn som bryter med sentrale verdier i det norske samfunnet. Gjeldende lovgivning gir rom for kontroll av identiteten i tilfeller der dette er nødvendig av for eksempel sikkerhetsmessige grunner.

Jeg antar at et generelt forbud mot bruk av heldekkende plagg i det offentlige rom vil kunne komme i konflikt med våre forpliktelser etter den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) og andre internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til. Jeg viser til daværende justisminister Knut Storbergets brev 21. april 2010 til Stortingets justiskomité i forbindelse med representantforslag 75 S (2009-2010), der det legges til grunn at det er stor fare for at et generelt forbud mot å bære heldekkende plagg i det offentlige rom vil være i strid med vernet av religionsfriheten under EMK artikkel 9.

Fare for rømning fra fengsel ved bruk av besøkendes heldekkende klesplagg kan, etter mitt syn, minimaliseres med kontrollreglene etter gjeldende straffegjennomføringslov. Dette gjelder for eksempel bestemmelser om kontroll av innsattes identitet, fotografering av den innsatte, lagring av innsattes identitet/fotografi, kontroll av besøkendes vandel før besøkstillatelsen gis, kontroll av besøkendes identitet ved innkomst og utgang, kontroll under besøket samt avvisning og nekting av besøk.

Personer som ønsker å besøke innsatte, skal sende inn en søknad om besøkstillatelse med personalia som skal sjekkes opp mot politiets strafferegister og andre informasjonskilder. Den besøkende skal ta med seg besøkstillatelsen samt gyldig legitimasjon, herunder pass, førerkort eller bankkort med bilde, som skal kontrolleres ved innkomst i fengselet. Personer som bruker burka eller andre heldekkende plagg vil bli bedt om å ta av seg hode- eller klesplagget for identitetskontroll. Om nødvendig kan kontrollen utføres av ansatte av samme kjønn på et lukket rom. Besøkende som nekter å gjennomgå kontrollen, kan avvises.

Besøket kan gjennomføres med kontrolltiltak som for eksempel glassvegg eller påsyn, slik at det ikke vil være mulig for den innsatte og besøkende å bytte klesplagg. Uavhengig av om kontrolltiltak benyttes, vil det være fengselstilsatte som åpner døren på besøksrommet etter avviklet besøk og slipper ut den innsatte og den besøkende. De tilsatte vil påse at det er den innsatte som sendes tilbake til avdelingen og den besøkende som forlater fengselet ved å sjekke innsattes utseende mot legitimasjon/fotografi før vedkommende sendes ut i avdelingen, og besøkendes utseende mot medbrakt legitimasjon før vedkommende slippes ut av fengselet.