Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:57 (2012-2013)
Innlevert: 08.10.2012
Sendt: 08.10.2012
Besvart: 17.10.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I de årlige statsbudsjett sammenlignes bevilgninger til samferdsel med gjeldende NTP og spesielt de fire første år som utgjør planens handlingsprogram. I statsbudsjettet for 2013 er tallene oppgitt i 2013-kr.
Kan samferdselsministeren oppgi hvordan årlig gjennomsnitt i gjeldene NTP 2010-2019 i årlige økonomiske rammer for hhv. vei og jernbane for perioden 2010-2013 er omregnet til 2013-kr. når oppfølgning av NTP regnes ut i 2013 samt oppgi utvikling av indeks for anleggskostnader fra 2009 til 2013?

Begrunnelse

Jeg viser til St.meld. nr. 16 2008-2009 Nasjonal transportplan 2010-2019.
Tabell 6.3. Økonomiske rammer til jernbaneverket og tabell 6.6. Økonomiske rammer til Statens veivesen. Begge tabeller er postfordelt og angitt årlig gjennomsnitt i mill.2009-kr. for perioden 2010 -2013 og 2014 - 2019.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: De økonomiske rammene i 2013-kr for henholdsvis Statens vegvesen og Jernbaneverket i gjeldende Nasjonal transportplan (NTP) 2010-2013 som er oppgitt i Samferdselsdepartementets Prop. 1 S for 2013, framkommer ved standard prisomregning av rammene i St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019. Det er lagt til grunn lik årlig gjennomsnittlig ramme i perioden 2010-2013, og altså før rullering av NTP.

Standard prisomregning i statsbudsjettet gjøres basert på Finansdepartementets årlige beregninger/prognoser for prisutviklingen for de ulike utgiftstypene i statsbudsjettet. Disse beregningene/prognosene er relativt grove og overordnede og går ikke inn på prisutviklingen i spesifikke sektorer/bransjer. Driftsutgifter med stort innslag av direkte lønnsutgifter har typisk en annen og noe høyere prisomregning enn investeringer med stort innslag av eksterne kjøp. I statsbudsjettet utarbeides det ingen spesifikk ”indeks for anleggskostnader” som representanten Sortevik viser til i spørsmålet.

Alle investeringene i sivil sektor (postene 30-49) i statsbudsjettet har som hovedregel samme prisomregning. Siden statsbudsjettet utarbeides lenge før budsjettåret, mens bransjespesifikke kostnadsindekser, som SSBs kostnadsindekser for vegsektoren, hhv. kostnadsindeks for drift og vedlikehold av veger samt byggekostnadsindeks for veganlegg (SSB utarbeider ikke indekser for jernbane), utarbeides lenge etter budsjettåret, er det normalt med avvik mellom de overordnede prognosene og utviklingen i bransjespesifikke indekser. Tanken er at avvik vil jevne seg ut over tid. I 2009 viste f.eks. SSBs kostnadsindekser om lag nullvekst, mens rammene i statsbudsjettet ble prisomregnet med om lag 4 pst. Andre år er det motsatt. Det finnes ingen ”riktig” prisomregning. Tilnærmingen til prisomregninger i statsbudsjettet over tid er imidlertid konsistent.