Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:58 (2012-2013)
Innlevert: 08.10.2012
Sendt: 09.10.2012
Besvart: 22.10.2012 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): I Prop. 1 S (2012-2013) står det under Kap. 614 Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse at "Anslaget på brutto utbetalinger er på 21 000 mill. kroner i 2013. Dette er 5 800 mill. kroner høyere enn saldert budsjett 2012 og 4 657 mill. kroner høyere enn regnskap 2011."
Kan statsråden informere Stortinget om fordelingen av hovedstolen per 31.12.2009, 31.12.2010 og 31.12.2011 på låntakers bostedsfylke og arbeidsgiver, inkl. egen rubrikk for statsråder og stortingsrepresentanter?

Begrunnelse

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse er et tariffestet medlemsgode som inngår i tariffavtalen mellom staten og medlemmer hos Statens pensjonskasse. Denne ordningen innebærer en statlig subsidiering av lånerenten til boliglån for privatpersoner, både pensjonister og yrkesaktive medlemmer av Statens pensjonskasse. Statsråder og stortingsrepresentanter kan også få lån i ordningen. Lån blir gitt for å skaffe bolig eller for å refinansiere boliglån. Lån blir gitt mot sikkerhet innenfor 80 pst. av markedsverdien til boligen. Lånet har en maksimal nedbetalingstid på 30 år, der fem år kan være avdragsfrie. Det blir ikke tilbudt faste renter knyttet til boliglånsordningen i Statens pensjonskasse. Dette går fram av omtalen av ordningen i Prop. 1 S (2012-2013) fra Arbeidsdepartementet.
Den totale porteføljen av lån økte med hele 26,7 pst. fra utgangen av 2010 til utgangen av 2011. Denne kraftige økningen skyldes ifølge departementet "i hovedsak større etterspørsel etter lån, bl.a. som følge av gunstig rentenivå."
Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse er en svært god ordning for de som kan gjøre bruk av denne.
Som alle andre ordninger Stortinget velger å bruke midler på for å tilby gunstigere vilkår til utvalgte enkeltgrupper i samfunnet framfor andre, er det viktig å ha så god kunnskap som mulig av hvordan mottakere av ordningen fordeler seg, herunder også geografisk fordeling. I en tid hvor nye, statlige arbeidsplasser i hovedsak synes og opprettes i byene, vil det være interessant også å se på hvordan boliglånsordningen fordeler seg geografisk.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Boliglånsordningen i staten følger normrenten for rimelige lån i arbeidsforhold. Normrenten fastsettes av Finansdepartementet og framgår i forskrift til skatteloven. Normrenten gjelder for lån i arbeidsforhold generelt.

For Statens pensjonskasse er det fastsatt et tak for utlån pr låntaker. I hovedtariffavtalen for staten framgår følgende i punkt 5.4 Boliglån: Boliglån med sikkerhet ytes fra Statens pensjonskasse med inntil 1,7 millioner kroner. Lånet gis etter regler fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Av Statens pensjonskasses yrkesaktive medlemmer og pensjonister pr 31. desember 2011 hadde om lag 47 000 boliglån i pensjonskassen. Statens pensjonskasses samlede utlånsportefølje pr. samme dato var på om lag 43 milliarder kroner. Denne låneporteføljen utgjorde om lag 2,5 pst av husholdningenes samlede gjeld. Det er tilnærmet ingen tap knyttet til boliglånsordningen i Statens pensjonskasse.

Statens pensjonskasse har nærmere 2000 arbeidsgivere som medlemmer. Disse er gruppert for å gjøre svaret på representantens spørsmål mer oversiktlig. Grupperingen følger Statens pensjonskasses inndeling basert blant annet på type virksomhet og statlig tilknytning, og dermed virksomhetenes finansiering og oppfølging hos pensjonskassen. Gruppene av arbeidsgivere er fordelt pr. bostedsfylke slik representanten har bedt om.

Representanten har i tillegg bedt om en egen rubrikk for statsråder og stortingsrepresentanter. Andel statsråder og storingsrepresentanter med boliglån i Statens pensjonskasse de tre årene representanten spør om er som følger:

Boliglånstakere i SPK 2009 2010 2011

Antall statsråder 6 8 9

Antall stortingsrepresentanter 68 88 94Vedlagt er tre sider med oversikt over Statens pensjonskasses låntakere fordelt etter bostedsfylke og grupper av arbeidsgivere pr. 31. januar årene 2009, 2010 og 2011. Vi har ikke tall for fordeling av totale utlån etter bostedsfylke, men denne fordelingen antas å skille seg lite fra fordelingen av antall låntakere etter bostedsfylke.

Vedlegg til svar:

Lenke til komplett svar med tabell og vedlegg