Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:60 (2012-2013)
Innlevert: 08.10.2012
Sendt: 09.10.2012
Besvart: 18.10.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): De norske reglene for tømmertransport er i dag en konkurranseulempe for næringen.
Vil statsråden i forbindelse med høringen og senere eventuelle endringer av reglene ta initiativ til at også økning av totalvekten til 60 tonn blir inkludert i endringsforslaget, slik at endringene får en reell økonomisk betydning for næringen?

Begrunnelse

Tømmer kan transporteres både på vei, jernbane og sjø. Det er positivt at gods flyttes fra vei til sjø og bane, men for tømmertransporten vil vei alltid være viktig. Det er viktig at skogbruksnæringen har best mulige rammevilkår for sin virksomhet. Transport er vesentlig for kostnadssiden i denne næringen og det er viktig å minimalisere de myndighetspålagte kostnader for å styrke konkurransekraften. De norske reglene for tømmertransport på vei er i dag en konkurranseulempe for næringen. I Sverige er det tillatt med 24 m vogntog og 60 tonns totalvekt. En harmonisering med svensk regelverk ville styrket den norske næringens konkurransekraft. I sommer sendte Vegdirektoratet et forslag på høring som innebærer at tillatt vogntoglengde for 7-akslede vogntog kunne økes fra 22 til 24 meter. Men det ble ikke foreslått å øke totalvekten til 60 tonn, noe som er det vesentlige for å redusere kostnadene og som en samlet norsk skognæring ønsker og har foreslått gjentatte ganger.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Regjeringen er svært opptatt av å legge til rette for gode rammevilkår for norsk treindustri, og å stimulere til miljøvennlige transporter.

Fra skognæringen har vi mottatt innspill på at det er behov for å kunne transportere tømmer og trelast mer effektivt. Dette er bakgrunnen for at det i forskriftsutkastet Vegdirektoratet nå har sendt på høring, foreslås å øke lengden for tømmervogntog fra 22 til 24 meter. Det foreslås videre også å øke tillatt totalvekt for tilhenger i tømmervogntog fra 30 tonn til 32 tonn, noe som vil gi transportørene større fleksibilitet i forhold til hvordan vogntoget lastes, og dermed bedre muligheter til å utnytte tillatt totalvekt.

Når det gjelder spørsmålet om å øke totalvekt for tømmervogntogene til 60 tonn, er vi i en dialog med skognæringen og Statens vegvesen om dette, herunder om hensiktsmessig tidspunkt og prosess for å gjennomføre høring av et slikt forslag. Samferdselsdepartementet har blant annet hatt møte med representanter fra skognæringen, hvor denne industriens utfordringer har vært diskutert.

Det er imidlertid grunn til å presisere at det er flere elementer som må på plass før det eventuelt kan innføres totalvekt på 60 tonn for tømmertransporter. Deler av det norske vegnettet er smalt, med mye kurvatur, broer og tøffe vinterforhold. Vegstrekninger som er aktuelle for tømmertransport med større vekter og dimensjoner, vil måtte kartlegges og beregnes mht. tåleevne. Dette vil være en tid- og kostnadskrevende prosess som må gjøres i samarbeid mellom næringen og fylkeskommunene som vegeier. For det aktuelle riksvegnettet er det i stor grad allerede foretatt de nødvendige beregningene.

Dette er bakgrunnen for at Vegdirektoratet i forskriftsutkastet som nå er på høring, har valgt å begrense forslaget til å øke lengde på tømmervogntog til 24 meter og vekt på tilhenger til 32 tonn.