Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:62 (2012-2013)
Innlevert: 09.10.2012
Sendt: 09.10.2012
Besvart: 16.10.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Hva er begrunnelsen for at Kunnskapsdepartementet i forbindelse med fremlegget av Prop. 1 S. ikke har tatt til følge den klare oppfordringen fra en enstemmig Kirke-, utdannings- og forskningskomite fra budsjettbehandlingen i 2011 om viktigheten av igangsetting av nytt teknologibygg ved HiST, slik gjengitt i begrunnelsen nedenfor?

Begrunnelse

Sitat fra Innst 12 S. (2011-2012), Kirke-, utdannings og forskningskomiteens innstilling om KDs prop. 1 S. (2011-2012):

"Komiteen vil vise til samfunnet sitt behov for fleire gode universitets- og høgskulekandidatar. Det er viktig å sikre føremålstenlege lokale og bygg som kan ta imot aukinga i studentar i åra framover, og komiteen føreset at departementet legg til rette for å auke nivået på investeringar i nye bygg. I den samanhengen har komiteen mellom anna merka seg at planane for ei samlokalisering av HiST er klare, og understrekar særleg behovet for igangsetting av nytt teknologibygg for høgskulen."

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse. Representanten ber om en begrunnelse for at det i Prop. 1 S. (2012-2013) ikke blir foreslått en startbevilgning for nytt teknologibygg for Høgskolen i Sør-Trøndelag og henviser i denne forbindelse til uttalelse fra Kirke-, utdannings- og forskningskomitéen i innstillingen til statsbudsjettet for 2012.

Jeg er selvsagt kjent med komitéens uttalelse. Jeg er også godt orientert om lokalsituasjonen for Høgskolen i Sør-Trøndelag og om høyskolens aktive arbeid for å få til en mer samlet og framtidsrettet lokalisering sentralt i Trondheim. Etter at høyskolen i sommer fikk fullmakt fra Kunnskapsdepartementet til å inngå leiekontrakt i et nybygg for Avdeling Trondheim Økonomiske Høgskole i Elgsetergate, er det nå realisering av teknologibygget som står for tur. Det samlede budsjettopplegget for kunnskapssektoren for 2013 ga dessverre ikke rom for startbevilgning til mer enn ett nytt byggeprosjekt, det viktige rehabiliteringsprosjektet for Urbygningen ved UMB.

Jeg kan imidlertid love at også byggeprosjektet for Høgskolen i Sør-Trøndelag er høyt prioritert og vil bli foreslått gitt en startbevilgning så snart budsjettsituasjonen ligger til rette for dette.