Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:66 (2012-2013)
Innlevert: 09.10.2012
Sendt: 10.10.2012
Besvart: 17.10.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil finansministeren redegjøre for departementets uryddige prosess rundt Karmel-instituttets anledning til å motta skattefrie gaver, samt gi en saklig begrunnelse for hvorfor man nå har nektet instituttet å motta slike gaver?

Begrunnelse

Ifølge oppslag i Stavanger Aftenblad 20. september har finansdepartementet bråsnudd i saken om skattefrie gaver til Karmel-instituttet. Ifølge avisen konkluderte departementet 17. august etter åtte måneders saksbehandlingstid med at organisasjonen kunne motta skattefrie gaver, mens det samme departement 20. september konkluderer med det motsatte.
Prosessen virker på bakgrunn av dette lite ryddig og konsistent og skaper usikkerhet rundt tolkningen av regelverket.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Etter skatteloven § 6-50 kan skattyter få inntektsfradrag med inntil 12 000 kroner per år for pengegaver til visse frivillige organisasjoner som oppfyller nærmere lovbestemte vilkår. Med virkning fra inntektsåret 2012 har Finansdepartementet hjemmel til å utelukke organisasjoner fra gavefradragsordningen for å sikre norsk oppfølgning av vedtak fra FNs sikkerhetsråd, jf. skatteloven § 6-50 fjerde ledd. Bakgrunnen for bestemmelsen er at vi vil unngå at gavefradragsordningen tilgodeser organisasjoner som aktivt støtter eller medvirker til handlinger som er i strid med folkeretten. Vurderingstemaet for eventuell utelukkelse er bestemte krav som oppstilles i resolusjoner gitt av FNs sikkerhetsråd, jf. Prop. 1 LS (2011-2012) kapittel 13. I proposisjonen heter det videre, at det tilsiktede formålet med bestemmelsen i fjerde ledd er å etablere en mekanisme, som hindrer at staten legger til rette for og økonomisk støtter organisasjoner som handler i strid med målsettinger i resolusjonene. Det er lagt til grunn at utelukkelsesbestemmelsen kan benyttes i tilfeller der organisasjoner som mottar gaver etter skatteloven § 6-50, helt eller delvis handler i strid med det formål som resolusjonen retter seg mot på statsnivå. Et eksempel på en relevant resolusjon er resolusjon 465 (1980), der Sikkerhetsrådet blant annet ber alle stater om å avholde seg fra å gi Israel noen form for assistanse, som kan brukes i forbindelse med bosettinger i okkuperte områder, jf. Prop. 1 LS (2011-2012) avsnitt 13.3.1.

Etter anmodning fra Norsk Folkehjelp i januar, iverksatte Finansdepartementet saksforberedelse av Stiftelsen Karmel-Instituttet. Karmel-Instituttet ble varslet om dette ved brev fra departementet 7. februar 2012. Spørsmålet i saken var om Karmel-Instituttet oppfylte vilkårene for utelukkelse fra gavefradragsordningen etter skatteloven § 6-50 fjerde ledd. Opplysninger om stiftelsens virksomhet ble deretter innhentet bl.a. ved hjelp fra Skattedirektoratet. Karmel-Instituttet ble også bedt om å gi opplysninger om bl.a. sin virksomhet til Skattedirektoratet.

Etter en samlet vurdering av den innhentede dokumentasjon besluttet departementet i brev av 16. august å ikke utelukke Karmel-Instituttet fra gavefradragsordningen. Tilgjengelig dokumentasjon departementet hadde på dette tidspunkt viste at Karmel-Instituttet før 2012 hadde gitt økonomisk støtte til israelske bosettinger på okkupert område i strid med Sikkerhetsrådets resolusjon 465 (1980). Opplysningene viste imidlertid ikke at stiftelsen hadde gitt slik støtte etter at hjemmelen for utelukkelse i skatteloven § 6-50 fjerde ledd trådte i kraft. Karmel-Instituttet opplyste også i brev til Skattedirektoratet av 29. mars 2012 at stiftelsen ikke hadde ytet slik støtte i 2012. I brevet fra departementet ble Karmel-Instituttet samtidig gjort oppmerksom på at det ville føre til utelukkelse fra gavefradragsordningen dersom praksisen ble gjenopptatt i 2012 eller senere år.

Etter at brevet ble sendt ble departementet kjent med opplysninger om stiftelsens aktivitet, som kunne tilsi at departementets beslutning bygget på feil faktisk grunnlag. I en artikkel i Fædrelandsvennen 17. august framkom det bl.a. at Karmel-Instituttet v/styreformannen våren 2012 besøkte bosettingene Alonei Shilo og Ramat Gilad på Vestbredden og overleverte penger på vegne av stiftelsen. På bakgrunn av dette ble Karmel-Instituttet tilskrevet på ny og anmodet om å kommentere de nye opplysningene.

På bakgrunn av de nye opplysningene fant Finansdepartementet i brev 19. september grunnlag for å utelukke Karmel-Instituttet fra gavefradragsordningen. Beslutningen er begrunnet med at stiftelsen har fortsatt sin praksis med å formidle pengegaver til bosettingene i 2012.