Skriftlig spørsmål fra Siri A. Meling (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:67 (2012-2013)
Innlevert: 09.10.2012
Sendt: 10.10.2012
Besvart: 23.10.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Tidsfristen for implementering av AMS-målere er satt til utgangen av 2016. De fleste nettselskaper ser ut til å velge en minimumsløsning med enkel innhenting av måledata for å kunne avregne kundene time for time. Noen har imidlertid større ambisjoner.
Mener statsråden at denne fristen vil gjøre det mulig for nettselskaper som ønsker det, å benytte anledningen til å ta i bruk moderne teknologi basert på en generisk plattform som gir et større mulighetsrom hva angår blant annet energieffektivisering og nettdrift?

Begrunnelse

Krav til innføring av AMS har blitt utsatt en rekke ganger i Norge blant annet i påvente av internasjonale/EU standarder for denne type teknologi.
Den teknologiske utviklingen går fort innenfor dette området, og mulighetsrommet øker for energieffektivisering, mer effektiv nettdrift (som kan gi forlenget levetid for nettet) og andre tjenester som eksempelvis utnyttelse av velferdsteknologi. Alle standardene for denne type teknologi er etter min kjennskap ennå ikke på plass, men det pågår et arbeid internasjonalt. Spørsmålet blir da om tidsfristen som er satt for implementering av AMS i Norge gjør at vi blir det siste landet i Europa som tar i bruk konvensjonell teknologi istedenfor å legge til rette for at de aktører som ønsker dette, kan være blant de første som utnytter moderne teknologi.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) opplyser at de funksjonelle kravene som stilles til AMS i Norge er i tråd med tilsvarende krav som stilles i EU, og at disse kravene sikrer moderne løsninger i Norge.

Det er i stor grad kjent hvilken teknologi som vil være tilgjengelig i de nærmeste årene og som vil benyttes ved AMS i store deler av Europa. Norske nettselskap står fritt til å velge teknologi og dra nytte av den siste utviklingen. Det vil være mulig for nettselskapene å stille høye krav til målerprodusentene og tjenesteleverandører som leverer AMS, men det vil fortsatt være kostbart å stille krav om teknologi som ikke er tilgjengelig i markedet i dag.

En rekke standarder er nå på plass gjennom EUs standardiseringsarbeid og disse vil kunne benyttes i Norge. I stor grad bestemmes standardene ut fra hvilke markedsløsninger som velges i det enkelte land. Etter NVEs vurdering vil det ikke etableres ytterligere europeiske standarder på dette området på kort sikt. En eventuell utsettelse av AMS i ett eller to år, medfører derfor ikke at nye standarder knyttet til AMS blir tilgjengelige.

Flere europeiske land har kommet lenger enn Norge i planlegging og utskiftning av strømmålerne. Flere store land har planer som i stor grad sammenfaller med Norges planer på området. I tillegg til å følge standardiseringsarbeidet i EU, har derfor de norske nettselskapene også fordel av å hente allerede høstede erfaringer fra innføring av AMS fra andre land. Dette bidrar til at innføringen av AMS vil gjennomføres mer robust og effektivt enn de landene som var tidligst ute med timemålere.