Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:69 (2012-2013)
Innlevert: 10.10.2012
Sendt: 10.10.2012
Besvart: 22.10.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Omfang av bompengefinansiering fortsetter å øke kraftig under den rød-grønne regjeringen. Dette er en svært dyr finansieringsform; kjøp på avbetaling blir som oftest svært dyrt. Jeg går ut fra at regjeringen gjennom SD fører nøye tilsyn og kontroll med etablering og drift av bomselskap og bruk av lån stilt til disposisjon fra bomselskap.
Kan statsråden legge frem en oversikt over dagens rentebetingelser i alle de eksisterende bomselskap som har tatt opp lån for å forskottere sine finansieringsbidrag?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Hovedregelen når det gjelder bompengeinnkreving er at denne skal starte først når vegen åpnes for trafikk. Dette for å sikre godt samsvar mellom betaling og nytte; den som har nytte av vegen skal være med å betale, og den som er med å betale skal ha nytte av den.

Som en konsekvens av at etterskuddsinnkreving er hovedregelen, må bompengebidraget lånefinansieres. Det er vanlig at fylkeskommunene stiller garanti for nødvendige bompengelån for det enkelte prosjekt i form av selvskyldnergaranti. Dette skal sikre bompengeselskapene gode renteforutsetninger. Av bompengeavtalen som blir inngått mellom Statens vegvesen og bompengeselskapet, fremgår det at selskapet skal påse at låneavtaler reforhandles der det er mulig, når markedsforholdene tilsier billigere finansiering.

I tabellen nedenfor er det gitt oversikt over rentebetingelser pr. 31.12.2011 for 20 bompengeselskaper med lån. Noen av bomselskapene har flere lån. For disse er det vektet lånerente som er oppgitt. Det er bare selskapene listet under som per i dag har gitt opplysninger om rentenivå i 2011. Gjennomgangen av 2011-regnskapene er ikke avsluttet og tallene oppgis med dette forbehold. Fra og med regnskapsåret 2012 vil krav om innrapportering av rentevilkår for alle selskaper med lån bli innskjerpet.

Gjennomsnittlig rente for de 20 selskapene er 3,51 pst. Analyser av tall fra 2010 viser at selskapene som har rentebetingelser over gjennomsnittet for bompengeselskap, er selskap som har bundet opp en betydelig del av sin låneportefølje i fastrenteavtaler. Det er ikke grunnlag for å tro at bildet vil være annerledes i 2011. Som et tiltak for å sikre robuste finansieringsforutsetninger for bompengeprosjekt, har det vært praksis å stille krav om renteavtale 10-15 år fremover i bompengeproposisjoner. Flere proposisjoner har i senere tid blitt lagt fram uten at det er stilt krav til slik fastrenteavtale. Samferdselsdepartementet foretar nå en vurdering av praksis for fastsettelse av beregningsteknisk rente og av øvrige renteforutsetninger i bompengeproposisjoner.

Bompengeselskap Lånerente

pr. 31.12.2011

E-18 Vestfold A/S 3,15 %

Horten Bompengeselskap A/S 4,28 %

Aust-Agder vegfinans A/S 3,68 %

Setesdal vegfinans A/S 2,93 %

Kristiansand Bompengeselskap A/S 3,15 %

Lister Bompengeselskap A/S 3,22 %

Jondalstunnelen A/S 2,91 %

Bømlo Vegselskap A/S 3,35 %

Fatlatunnelen A/S 4,75 %

Rullestadjuvet 3,18 %

Årsnes ferjekai 3,18 %

Osterøy Bruselskap A/S 4,82 %

Hardangerbrua A/S 3,17 %

Vossapakko 3,18 %

Gjesdal Bompengeselskap A/S 2,77 %

Finnfast A/S 2,70 %

Sunnhordland Bru og Tunnel A/S 3,20 %

Eiksundsambandet A/S 3,75 %

Atlanterhavstunnelen A/S 4,36 %

Ryaforbindelsen A/S 4,50 %

Lenke til svaret med tabell i pdf-format