Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:72 (2012-2013)
Innlevert: 10.10.2012
Sendt: 10.10.2012
Besvart: 19.10.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hvilke endringer vil statsråden gjøre i kommende nasjonal transportplan for å unngå de uheldige sidene av dagens prioriteringspraksis av veiprosjekter?

Begrunnelse

I en pressemelding fra samferdselsdepartementet 21.09.2012 uttaler samferdselsministeren at:

"Forutsigbar finansiering og mer sammenhengende utbygging er viktig for å sikre enda raskere og mer effektiv gjennomføring av store utbygginger i transportsektoren. Kortere planleggingstid er også nødvendig. Dette må vi jobbe for, enten utbyggingen er finansiert over offentlige budsjetter, ved bompenger eller ved andre finansieringsformer."

Dette står i kontrast til en artikkel i Aftenposten 10. oktober, der både NAF og Opplysningsrådet for veitrafikken mener dagens prioriteringer følger bompengefinansieringsvilje, og ikke faglige prioriteringer. Dagens praksis fører også til at veistrekninger blir bygget ut stykkevis og delt, det motsatte at det Statsråden uttalte at hun ønsket i sin egen pressemelding.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Regjeringens prioriteringer av prosjekter i Nasjonal transportplan skjer blant annet med utgangspunkt i etatenes planforslag. Statens vegvesens prioriteringer i planforslaget er igjen basert på grundige faglige vurderinger fra Statens vegvesen, og hvor hensynet til Regjeringens overordnede mål for transportpolitikken er ivaretatt.

I Nasjonal transportplan 2010-2019 er lagt opp til en differensiert transportpolitikk, med en sterkere satsing på kollektivtransport og jernbane i og omkring de største byene, mens satsingen på veg er sterkere ellers i landet. Samtidig er det lagt vekt på å sikre mer sammenhengende utbygging av lengre strekningen. Pågående utbygging av E6 Gardermoen – Kolomoen, E18 gjennom Vestfold, E16 over Filefjell og E6 vest for Alta er gode eksempler på dette.

I St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 har Regjeringen lagt opp til å utnytte en stor del av bompengepotensialet der det finnes, og der det er lokalpolitisk vilje til det. Dette innebærer en høy bompengeandel der potensialet er stort. Dette har gjort det mulig å øke den statlige innsatsen i distriktene samtidig som det er lagt opp til mer sammenhengende utbygging av vegnettet over lengre strekninger. Egne poster for utvalgte investeringsprosjekter er også et tiltak for å videreutvikle kunnskapen om effektiv utnyttelse av ressursene.

Mer sammenhengende utbygging vil være viktig for å sikre enda raskere og mer effektiv gjennomføring av store utbygginger i transportsektoren. Samtidig må hensynet til regional utvikling fortsatt vektlegges. Innretningen av prosjektporteføljen, herunder forholdet mellom statlig finansierte prosjekter og helt eller delvis bompengefinansierte prosjekter, blir derfor nøye vurdert i det pågående arbeidet med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan for perioden 2014-2023.