Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:76 (2012-2013)
Innlevert: 10.10.2012
Sendt: 11.10.2012
Besvart: 18.10.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Innhold og kvalitet på utdanning til yrkesfagelever er viktig. Like viktig er god oppfølging i lærebedrifter. Ved enkelte lærebedrifter gis ikke lærlingen den opplæring som er nødvendig iht. lærekontrakten. Dette resulterer i at kandidater stryker på fagprøven.
Finnes det en oversikt over lærebedrifter der strykprosenten er høy, hva blir gjort i forhold til disse, gis det informasjon om hvordan opplæringen skal foregå og hender det at noen mister retten til å ta inn lærlinger?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg oppfatter at det stilles tre spørsmål, og svarer på disse hver for seg.

1. FINNES DET EN OVERSIKT OVER LÆREBEDRIFTER DER STRYKPROSENTEN ER HØY, HVA BLIR GJORT I FORHOLD TIL DISSE?

Det finnes ikke en nasjonal oversikt over lærebedrifter med høy strykprosent. De aller fleste lærebedrifter har så få lærlinger at det vil stride mot personvernet til kandidatene å offentliggjøre oversikt over karakterene ved prøvene. De enkelte fylkeskommunene har kjennskap til lærebedriftene i sitt fylke.

Angående hva som blir gjort med bedrifter som vurderes å ikke gi god opplæring, se punkt 3.

2. GIS DET INFORMASJON OM HVORDAN OPPLÆRINGEN SKAL FOREGÅ?

I §4-8 i opplæringsloven heter det:

Fylkeskommunen har også oppgåver etter §§ 4-3, 4-5 og 4-6, knytte til fag- og yrkesopplæringa. I samband med godkjenning av lærebedrifter skal fylkeskommunen rettleie og følgje opp bedriftene, i tillegg til å kontrollere at den enkelte bedrifta fyller krava for å få godkjenning.

Alle fylkeskommuner arrangerer kurs for faglige ledere og instruktører i lærebedriftene hvor dette spørsmålet diskuteres. I tillegg har fylkeskommunene et generelt ansvar for å veilede lærebedriftene. Flertallet av lærebedriftene er med i et opplæringskontor, og disse veileder også sine medlemsbedrifter.

3. HENDER DET AT NOEN MISTER RETTEN TIL Å TA INN LÆRLINGER?

Relativt få lærebedrifter har mistet retten til å ta inn lærlinger, men hovedmålsettingen er å hjelpe bedrifter som viser svakheter i kvaliteten på opplæringen, jfr. spørsmål 2.

Fylkeskommunene har ansvar for å godkjenne lærebedrifter, og de kan trekke godkjenning tilbake. Yrkesopplæringsnemnda, som er sammensatt av blant annet partene i arbeidslivet, kan uttale seg om godkjenning og tap av godkjenning. Det er altså fullt mulig å miste retten til å ta inn lærlinger.

Et fag- eller svennebrev er et dokument på kvalitet, og de som består en fag- eller svennebrev skal ha vist at de innehar den nødvendige kompetansen. 91 % av kandidatene til fag- og svenneprøve består prøven. Det er altså en lav strykprosent, noe som tyder på at kvaliteten på opplæringen jevnt over er god. Det forhindrer ikke at fylkeskommunene må ha en oppfølging av lærebedriftene for å sikre at de gir en god opplæring.