Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:98 (2012-2013)
Innlevert: 15.10.2012
Sendt: 15.10.2012
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 06.11.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Det har i pressen vært reist spørsmål om et av styremedlemmene i Entra A/S, kan ha vært inhabil i forhold til Rune Olsø, da sistnevnte ble ansatt som ny adm. dir. i Entra A/S av et knapt flertall i styret. Så knapt at inhabilitet kunne ha påvirket utfallet.
Kan jeg i den forbindelse be om en redegjørelse for hvordan og av hvem utvelgelsen av de forskjellige personer er foretatt, og hvordan prosessen har vært gjennomført?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Valg til organene i selskaper med statlig eierandel, skjer på generalforsamling eller i foretaksmøte. Regjeringen har som mål at styret i det enkelte selskap samlet sett representerer den ønskede kompetansen ut fra selskapets virksomhetsområde og utfordringer, de valgte personers kompetanse samt statens formål med eierskapet.

Regjeringen vektlegger forskjeller i erfaringsbakgrunn i styresammensetningen da et kompetent og relevant mangfold gir et bredere beslutningsgrunnlag, og dette vil heve kvaliteten på styrearbeidet. Det hender i mange selskaper at styremedlemmer i behandling av enkeltsaker erklærer seg inhabile. Håndteringen av dette er styremedlemmenes eget ansvar i alle selskaper.

Verken i de hel- eller deleide selskapene er det noe system for at kandidater blir "nominert" inn til valgkomiteen eller departementet. Derimot vurderes i disse prosessene svært mange navn, med mål om å sette sammen et godt styre med god og bred kompetanse. For at man skal kunne vurdere flest mulige kandidater på fritt grunnlag er det i slike prosesser ikke offentlig hvem som vurderes, eller hvilke innspill/vurderinger de enkelte valgkomitemedlemmer har. Dette er i tråd med etablert praksis også under tidligere regjeringer. Det er selvsagt offentlig hvem som i kjølevannet av prosessen blir foreslått og valgt til styreverv.

Når det gjelder spørsmål om prosessen i forbindelse med ansettelse av administrerende direktør i Entra vises det til settestatsråd.