Skriftlig spørsmål fra Anders B. Werp (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:80 (2012-2013)
Innlevert: 11.10.2012
Sendt: 11.10.2012
Besvart: 24.10.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Hvilken informasjon har næringsministeren fått fra Telenor vedrørende selskapets samarbeid med kinesiske telekom-selskaper i Norge og i andre land, og hvilke vurderinger har næringsministeren gjort, og hvilke signaler er gitt i forbindelse med denne informasjonen?

Begrunnelse

Staten er majoritetsaksjonær i Telenor, med Nærings- og handelsdepartementet som eierrepresentant. Overordnede strategier i selskapet bør være et tema i både eierdialogen med selskapet og i formelle sammenhenger som for eksempel generalforsamlinger. Det stilles kritiske spørsmål ved kinesisk telekom-industri i flere land, basert på usikkerhet ved kinesiske myndigheters fullmakter til en inngripende adgang til å hente ut informasjon fra landets telekom-selskaper. Telenor forvalter en viktig del av den kritiske infrastrukturen i Norge og i andre land. Opprettholdelse av integriteten i denne infrastrukturen er av avgjørende betydning.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Til grunn for den statlige eierskapsutøvelsen ligger rolledelingen mellom selskapets eier, styret og den daglige ledelsen slik den fremgår av selskapslovgivningen. Dette innebærer at det er styret som har ansvaret for den forretningsmessige driften av selskapet.

I den grad operasjonelle vurderinger reiser problemstillinger ut over det forretningsmessige, er dette spørsmål som eventuelt må håndteres av selskapet og etter behov av relevante sektor- og tilsynsmyndigheter.