Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:81 (2012-2013)
Innlevert: 11.10.2012
Sendt: 11.10.2012
Besvart: 17.10.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Hvilke ekstraordinære tiltak er tilgjengelig for disse ungdommene under soning, samt hvilke tiltak igangsettes når det gjelder tilbakeføring til samfunnet?

Begrunnelse

I ungdomsenheten i Bergen sitter det ungdommer fra 15 til 18 år. Mange av disse har en lang rekke kriminelle forhold bak seg. Ungdom er lette å påvirke, det er derfor viktig å ha en god samhandling mellom de tiltak som gis under soning og de som gis ved løslatelse og videre fremover. Videre er det av stor viktighet at den enkelte ungdom blir tatt med og lyttet til for videre oppfølging etter endt soning.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Regjeringens mål er at barn ikke skal i fengsel. Det skal benyttes alternative reaksjonsformer til fengsel så langt dette er mulig, slik at fengsel kun benyttes når alle andre alternativer er vurdert. Selv om det benyttes alternative reaksjonsformer så langt det er mulig, vil det fortsatt være tilfeller der fengsel er nødvendig. Det gjelder særlig der unge har begått alvorlige eller gjentatte lovbrudd. Barn som soner fengselsstraff eller er under varetekt skal tilbys å gjennomføre straffen i egne, særskilte tilrettelagte, enheter.

På denne bakgrunn besluttet regjeringen å etablere en ungdomsenhet i Bergen, som startet opp i midlertidige lokaler 1. september 2009. Det skal etableres en mer permanent enhet ved Bjørgvin fengsel, som forventes ferdigstilt medio 2014. En enhet på Østlandet er også til vurdering.

Innsatte under 18 år er en uensartet gruppe. De har ofte sammensatte behov, og de fleste barn som plasseres i fengsel vil ha alvorlige atferdsvansker knyttet til rus, vold og aggresjonsproblemer. Dette krever svært sammensatte hjelpetiltak fra både barnevern, kommunehelsetjenesten, psykisk helsevern for barn og unge, rusomsorgen, skole mv.

Ungdomsenheten skal være et tilbud til både varetektsinnsatte og domssonere i hele landet. De drives etter miljøterapeutiske prinsipper, de skal og ha tverrfaglig bemanning. Ettersom de innsatte i tiltaket vil ha tilhørighet fra ulike deler av landet, skal det søkes å legge til rette for bomuligheter for barnas nærmeste pårørende i tilknytning til enhetene.

Ungdomsenheten i Bergen har 18 stillinger i turnus. Halvparten av de ansatte har fengselsfaglig bakgrunn, mens de øvrige er ansatt som miljøterapeuter, med fagbakgrunn som blant annet sosionom, vernepleier, barnevernspedagog, kriminolog, lærer mv. I tillegg er det etablert et tverretatlig team som skal påse en flerfaglig tilnærming til barns behov, og sikre at relevante forvaltningsmyndigheter følger opp innsatte under 18 år både under og etter straffegjennomføring. Teamet består i dag av lederen av ungdomsenheten, en psykolog og en barnevernansatt. Det arbeides også med hvordan utdanningsetaten kan inngå i teamet. Teamet skal også ha ansvar for barn som av ulike grunner er plassert i ordinære fengsler.

De tilsatte og det tverretatlige teamet arbeider for en individuelt tilpasset straffegjennomføring basert på det enkelte barns behov mht. utdanning, sysselsetting, bolig, nettverk, og arbeider også med andre etater for å få på plass et mest mulig tilpasset og varig tilbud etter løslatelse.