Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:88 (2012-2013)
Innlevert: 11.10.2012
Sendt: 12.10.2012
Besvart: 22.10.2012 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Det siste året har det vært en svært stor økning i innvilgning av uføretrygd, og spesielt blant unge mennesker.
Hva er årsaken til dette og hva gjør regjeringen som helhet for å sikre at den enkelte får mulighet til å bidra i samfunnet?

Begrunnelse

I Vårt Land den 11. oktober 2012 fremkommer det at det har vært en økning i innvilgede uførepensjoner fra 30. juni 2011 til 30. juni 2012 på 132 pst. Det er spesielt oppsiktsvekkende at en tredjedel av de nye uføre er mellom 18 og 39 år.
Begrunnelsen som gis for det høye antall uføretrygder er omlegging av uføreordningen. Tidsbegrenset uførestønad er opphørt fra 1. mars 2010. Fra samme tidspunkt ble det innført en ny stønad, arbeidsavklaringspenger, som skulle erstatte tidsbegrenset uførestønad, attføringspenger og rehabiliteringspenger. Begrunnelsen for den nye ordningen var et ønske om enklere regelverk, slik at den enkelte skulle slippe å bli sendt mellom ulike stønadsordninger, hvor søker gjentatte ganger måtte dokumentere helsetilstanden og arbeidsevnen din. I tillegg ønsket man å vektlegge den enkeltes muligheter for hva som må til for å komme i arbeid eller aktivitet. Ordningen skulle bidra til en tidligere og tettere oppfølging fra NAV, for å føre folk som kan være i arbeid raskere tilbake i arbeid eller aktivitet.
Årsaken til at en person trenger uføretrygd er ofte sammensatte, og komplekse.
Tilbudet fra det offentlige er ofte fragmentert og sektorisert, noe som kan slå uheldig ut for den enkelte. Regjeringen må sikre at hjelpeapparatet samordnes slik at tilbudet som gis fra det offentlige er helhetlig og bærekraftig.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Med utgangspunkt i offentlig tilgjengelige tall fra Arbeids- og velferdsetaten vil jeg først opplyse om at det ble 28 252 nye uførepensjonister i tidsrommet 30.06.2010 til 30.06.2011 og 33 636 nye uførepensjonister i tidsrommet 30.06.2011 til 30.06.2012. Dette tilsvarer en vekst på 19 prosent. Om lag 16 prosent av nye mottakere av uførepensjon i 2011 var i aldersgruppen 18-39 år.

Det er flere årsaker til veksten i antall nye uførepensjonister. Veksten siden 2010 må sees i sammenheng med avviklingen av ordningen med tidsbegrenset uførestønad, og at mange av de nye unge uføre tidligere mottok tidsbegrenset uførestønad. Arbeids- og velferdsdirektoratet forventer at denne utviklingen fortsetter videre utover i 2013. Veksten i antall unge uførepensjonister er likevel bekymringsfull, og regjeringen gjennomfører en rekke tiltak som skal sikre at unge får mulighet til å delta i arbeidslivet:

Frafall i videregående opplæring øker sannsynligheten for uførhet for den enkelte. I statsbudsjettet for 2010 ble det bevilget midler til tiltak for å få flere til å gjennomføre videregående opplæring. Satsingen ble trappet opp i 2011 og 2012 gjennom prosjektet Ny GIV – gjennomføring i videregående opplæring. Prosjektet foreslås videreført i 2013.

Tiltakene i Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse (2007-2012) er så langt gjennomført. De fleste unge med psykiske lidelser ønsker å komme i arbeid eller utdanning, men de kan være spesielt sårbare i overgangene mellom behandling, tiltak, arbeid og utdanning. Det er derfor etablert veilednings- og oppfølgingsloser over hele landet som skal samordne den offentlige bistanden.

Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne ble iverksatt i år og retter seg mot unge under 30 år som trenger bistand for å komme i jobb. Strategien omfatter blant annet et forsøk med tilretteleggingstilskudd for arbeidssøkere. Andre virkemidler er bruk av tilretteleggingsgarantier og kontaktpersoner i Arbeids- og velferdsetaten, noe som innebærer tettere oppfølging av den enkelte fra etaten. Tiltakene videreføres i 2013. For 2013 foreslås det også at 400 nye tiltaksplasser avsettes til strategiens målgruppe, og med det er vi oppe i 900 plasser totalt.

Et forsøk med å benytte arbeidsavklaringspenger som lønnstilskudd til arbeidsgivere innføres i fire fylker fra 1. januar 2013. Unge med rett til arbeidsavklaringspenger skal prioriteres. Vi forventer at dette forsøket sammen med Jobbstrategien skal bidra til at flere unge får en varig forankring i arbeidslivet.

Regjeringen foreslår å styrke Arbeids- og velferdsetatens arbeid med oppfølging av ungdom med 30 mill. kroner i 2013. Ungdomsgarantien sikrer tilbud om arbeidsmarkedstiltak til ungdom under 20 år som ikke har jobb eller skoleplass, og denne garantien foreslås videreført i 2013. Regjeringen foreslår imidlertid å endre garantiene for ungdom mellom 20 og 24 år, slik at innsatsen i større grad målrettes mot den delen av ungdomsgruppen som har et særskilt behov. Derfor er også ungdom som har nedsatt arbeidsevne, for eksempel grunnet psykiske lidelser, tatt med i målgruppen for de endrede garantiene.