Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:89 (2012-2013)
Innlevert: 11.10.2012
Sendt: 12.10.2012
Besvart: 23.10.2012 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): I følge dagens lovgivning kan arbeidstakere stå i arbeid til fylte 70 år og for offentlig ansatte kan man stå lengre i arbeid, jfr. § 3 i lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl.
På hvilken måte følger Nav som arbeidsgiver opp arbeidstakere som ønsker å jobbe utover fylte 70 år?

Begrunnelse

Det er viktig at lovens intensjon om å kunne la arbeidstakere få stå i arbeid etter fylte 70 år blir fulgt opp av arbeidsgivere på en god måte og ikke kategorisk avvist. Levealderen i Norge øker og det vil i fremtiden være behov for at arbeidstakere står lengre i arbeid enn i dag. Eldre arbeidstakere har også ofte mye kunnskap og unik erfaring som andre yngre arbeidstakere ikke har, som er svært verdifull for arbeidsgivere. Ved kun å vektlegge aldersgrense i vurderingen av om offentlig ansatte kan fortsette i stillingen eller ikke, bygger det på en prinsipielt uholdbar forestilling om at grupper av arbeidstakere, sett under ett, ikke kan fortsette i arbeid utover en gitt alder. Et slikt system tar ikke hensyn til individuelle forskjeller mellom arbeidstakere når det gjelder fysisk og psykisk helse. Ei heller tar det hensyn til de ulike krav som ulike yrker og arbeidssituasjoner krever. Det er ikke holdbart i møte med den enkelte arbeidstaker som ønsker å bidra i samfunnet.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Innledningsvis vil jeg fremheve at jeg ser det som viktig at arbeidstakere kan stå lengre i arbeidslivet, og at det legges til rette for dette. I lys av sin erfaring vil eldre arbeidstakere ofte være en viktig ressurs i arbeidslivet.

Spørsmålet som er stilt av representanten Dåvøy, har vært forelagt Arbeids- og velferdsdirektoratet. Direktoratet opplyser at eldre arbeidstakere i Arbeids- og velferdsetaten gjennomgående har mye erfaring, god kompetanse og er stabil arbeidskraft. Som et tiltak for å bidra til at eldre arbeidstakere står lengre i arbeid, er det bl.a. avtalt 6 ekstra seniordager pr. år lokalt i tillegg til 8 seniordager sentralt i staten etter fylte 62 år. Etaten har et IA-mål om å øke yrkesaktiviteten for ansatte over 50 år med 0,5 år innen utgangen av 2013. Resultatene for perioden 2009-2011 har vist en positiv utvikling.

Hovedtyngden av de ansatte i etaten er i alderen 40 til 62 år med en gjennomsnittsalder på 46,8 år. Det er for tiden om lag 100 ansatte over 67 år i etaten, og 12 personer er over 70 år.

Jeg har fått opplyst at Arbeids- og velferdsetaten forholder seg både til hovedregelen i Aldersgrenselovens § 2 om den alminnelige aldersgrensen i staten på 70 år med plikt til å fratre, og unntaksmuligheten i § 3 som gir tilsettingsmyndigheten anledning til å forlenge arbeidsforholdet utover fylte 70 år.

I tilfeller der det er personer som passerer 70 år og som ønsker å fortsette i arbeidsforholdet, har direktoratet opplyst om at etaten foretar en vurdering av det enkelte tilfellet. I vurderingen legges det vekt på arbeidsgivers behov, den enkeltes kompetanse og arbeidsevne. Beslutningen om eventuell forlengelse av arbeidsforholdet tas av ledelsen i den enheten vedkommende er ansatt.