Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:92 (2012-2013)
Innlevert: 12.10.2012
Sendt: 12.10.2012
Besvart: 19.10.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Verdens helseorganisasjon, EU og Helsedirektoratet har klassifisert snus som kreftfremkallende.
Vil regjeringen legge denne vurderingen til grunn i sitt videre tobakksforebyggende arbeid?

Begrunnelse

Snusen som brukes i Norden øker risiko for kreft i bukspyttkjertel og spiserør. Når det gjelder andre kreftformer er det ikke avklart om snus øker risikoen. Snus inneholder mer enn 30 kreftfremkallende stoffer. Stoffene som er forbundet med kreftrisiko er først og fremst nitrosaminer (TSNA), polysykliske hydrokarboner (PHA) og tungmetaller.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Andelen røykere i befolkningen har gått ned de siste årene, mens andelen unge som bruker snus har økt kraftig. Dette er bekymringsfullt fordi også snus kan føre til alvorlige helseskader.

Selv om det er enighet om at bruk av snus er mindre helseskadelig enn røyking, har snusbruk likevel alvorlige, negative helsekonsekvenser. Verdens helseorganisasjons kreftforskningsinstitutt IARC fastslo i 2012 at snus er kreftfremkallende. Snusbruk er også assosiert med forhøyet blodtrykk, økt dødelighet etter hjerteinfarkt og slag.

Ettersom snusbruken øker særlig hos unge, er bruken av snus i svangerskapet et økende problem. I en stor nordisk studie fra 2011 er det vist en markert økning i risikoen for dødfødsler. Risikoen for dødfødsler ved snusbruk hos gravide kvinner var større enn for kvinner som røkte mindre enn ti sigaretter hver dag. Andre har vist en sammenheng mellom snusbruk og for tidlig fødsel og svangerskapsforgiftning.

I Norges høringssvar av 17. desember 2010 til revisjonen av EUs tobakksproduktdirektiv tok departementet til orde for at helseadvarslene på snus bør endres slik at de påføres en kreftadvarsel.

Norske helsemyndigheter har lenge praktisert et føre-var-prinsipp når det gjelder snus, og anbefaler generelt ikke bruk av snus i røykeavvenning. Snus er underlagt strenge lovreguleringer som f.eks. reklameforbud og forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer.

Jeg har som mål å redusere andelen unge som begynner å bruke snus. Denne politikken er i tråd med anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon i evalueringsrapporten av norsk tobakksforebyggende arbeid fra 2010.