Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:91 (2012-2013)
Innlevert: 12.10.2012
Sendt: 12.10.2012
Besvart: 19.10.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hvilke politiske grep vil statsråden gjennomføre for å sikre at færre enn 40 pst. av alle trafikkulykker blir henlagt, og hvor dette i stor grad kan tilskrives mangel på ressurser generelt og politijurister spesielt?

Begrunnelse

Det vises til statsrådens svar på følgende tidligere spørsmål: Er statsråden bekvem med at 4 av 10 av alle trafikkulykker blir henlagt der hvor politiet mener det har blitt begått en straffbar handling, og at dette i stor grad kan tilskrives mangel på ressurser generelt og politijurister spesielt?
Jeg oppfatter ikke at spørsmålet er besvart, utover generelle formuleringer om straffbarhetsvilkår og at behandling av enkeltsaker på straffesaksområdet hører under påtalemyndigheten. Dette ser ut til å blitt en trend under sittende statsråd. Sist beskrevet ved at statsråden ikke ser ut til å ha noen mening om påtalemyndighetens arbeid kan evalueres eksternt på noe som helst vis, men kun kan evaluere seg selv. Riktignok er det et par år siden denne representanten ble ferdig utdannet cand. jur. men det presiseres innledningsvis at dette er kjent stoff og for øvrig ikke forholder seg til det spørsmålet mitt dreier seg om heller denne gang. Ovenfornevnte spørsmål handler i bunn og grunn om følgende forhold; Ressurssituasjonen i norsk politi, med fokus på de utfordringene de skaper at det er press på antallet politijurister som skal vurdere hvorvidt saker skal henlegges eller ikke. Jeg tillater meg derfor å gjenta mitt spørsmål med disse presiseringer.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til ditt skriftlige spørsmål nr. 10, som jeg besvarte 9. oktober 2012. Som jeg opplyste der, tilligger behandlingen av enkeltsaker på straffesaksområdet inn under påtalemyndighetens ansvarsområde, under riksadvokatens ledelse. Jeg viser til svaret 9. oktober, der jeg siterte uttalelse fra riksadvokaten.

For straffesaksbehandlingen er det utarbeidet sentrale mål. Det stilles krav både til kvalitet og oppfyllelse av mål for oppklaring, saksbehandlingstid og adekvat reaksjon. Måloppnåelsen følges opp både i sentrale dokumenter og i styringsdialoger med politidistriktene og Den høyere påtalemyndighet, jf. Prop. 1 S 2012-2013 s. 99.

Riksadvokaten har opplyst at han ikke har fått signaler om at henleggelser av trafikkulykker med personskade begrunnet i bevismangler dekker over kapasitetsproblemer i behandlingen av trafikksaker. Riksadvokatembetet deltar imidlertid på Utrykningspolitiets påtalekontaktmøte, og jeg har fått opplyst at embetet vil forelegge problemstillingen for møtedeltakerne.

Når det gjelder ressursspørsmål, legger jeg til grunn at politiet som alle andre virksomheter må foreta prioriteringer med hensyn til hvilke saker som skal gis prioritet og derav etterforskes. Her gir riksadvokaten i sitt prioriteringsskriv klare føringer for dette arbeidet.

For øvrig vil jeg opplyse om at departementet og jeg holdes løpende orientert om den generelle oppfølgningen av straffesaker.