Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:103 (2012-2013)
Innlevert: 15.10.2012
Sendt: 16.10.2012
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 23.10.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Forskjellige formuleringer om samme tema i forslagene til statsbudsjett for 2012 og 2013 er egnet til å forvirre. I budsjettforslaget for 2012 fastholdes målet om 12 000 omsorgsplasser innen 2015. I budsjettforslaget for 2013 fastholdes det et mål om tilskudd til 12 000 omsorgsplasser innen 2015. Samme sak er også omtalt i budsjettforslaget for 2013 til Helse- og omsorgsdepartementet. Der står det at det gis "tilsagn om tilskudd".
Betyr dette at regjeringen ikke akter å innfri løfter om 12 000 omsorgsplasser innen 2015?

Begrunnelse

I 2005 ble det lovet at det skulle skinne av eldreomsorgen hvis det rødgrønne alternativet kom i regjering. Et viktig ledd i forbedret eldreomsorg var etableringen av nye heldøgns omsorgsplasser. Målet var 12 000 nye plasser innen 2015. Fremskrittspartiet er enig i målet, men sterkt bekymret over tilsynelatende evne og vilje til å oppnå målet. Dette kan illustreres ved at klart ulike formuleringer er brukt i budsjettforslag for 2012 og 2013.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsboliger ble innført i 2008, og det er en målsetting å gi tilsagn om tilskudd til 12 000 omsorgsplasser i perioden 2008-2015. Vi er omtrent halvveis til målet, og har hittil gitt tilsagn om tilskudd til om lag 6000 heldøgns omsorgsplasser. Om lag 3000 er ferdigstilt.

Tilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger for mennesker med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester uavhengig av beboerens alder, diagnose eller funksjonsnedsettelse. Tilskuddet skal gi kommunene bedre forutsigbarhet og mulighet for langsiktig planlegging av investeringene i omsorgssektoren. Denne målsettingen har vært opprettholdt siden tilskuddsordningen ble introdusert som en viktig del av Omsorgsplan 2015. Omsorgsplan 2015 og investeringstilskuddet er omtalt og redegjort for i St.meld. nr. 25 (2005-2006) og i St.prp. nr. 1 (2007-2008), samt etterfølgende budsjettproposisjoner.

Ordningen er innrettet slik at Husbanken, etter søknad fra kommunene, innvilger et tilsagn om tilskudd som realiseres etter at omsorgsplassene er ferdigstilt og tatt i bruk. Erfaringene viser at det ofte tar flere år fra kommunene starter planlegging av investeringer i omsorgssektoren til prosjektene fullføres og plassene ferdigstilles. Dette skyldes blant annet omfattende bygg- og anleggsmessige prosesser.

Kommunene kan søke om tilskudd til både oppføring, kjøp, ombygging, utbedring, leie eller annen fremskaffelse av heldøgns omsorgsplasser. En viktig del av målet er å heve kvaliteten på botilbudet til omsorgstrengende, og kommunene har derfor mulighet til å søke om tilskudd til å utbedre eksisterende botilbud.