Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:106 (2012-2013)
Innlevert: 16.10.2012
Sendt: 17.10.2012
Besvart: 22.10.2012 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Viser innledningsvis til svar på skriftlig spørsmål nr. 11 (2012-2013) om tunnelmasse på BHS (Bodø hovedflystasjon).
Siden det ikke fremkommer tydelig i nevnte svar fra statsråden spør jeg om fremtidig lagring av tunnelmasse, på det som i dag er forsvarets eiendom, først kan skje når forsvarets aktivitet der er avviklet eller om det kan skje fra d.d.?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 17. oktober 2012 med spørsmål fra stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen om lagring av tunnelmasser på Bodø hovedflystasjon.

Det er i utgangspunktet ikke noe til hinder for at lagring av tunnelmasser på Forsvarets område i Bodø kan finne sted før Forsvarets virksomhet på flystasjonen er avviklet.

Som anført i mitt svar av 9. oktober 2012 på spørsmål nr. 11 til skriftlig besvarelse fra representanten Ellingsen, anses spørsmålet om lagring av tunnelmasser i første rekke å være et anliggende mellom Bodø kommune, Avinor og Statens vegvesen.

Jeg er imidlertid positiv til at muligheten for lagring på Forsvarets område drøftes i en nærmere dialog mellom nevnte aktører og Forsvarsbygg sentralt. Gjennom en slik dialog vil rammer og forutsetninger for eventuell lagring kunne bli avklart.

Forsvarsbygg vil i en slik sammenheng, i tett dialog med øvrige interessenter med virksomhet på flystasjonen, måtte vurdere mulige konsekvenser, herunder miljømessige aspekter knyttet til en eventuell lagring.