Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:108 (2012-2013)
Innlevert: 16.10.2012
Sendt: 17.10.2012
Besvart: 25.10.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Kan statsråden garantere at ny Trøa-undergang på Rv 7 ved Geilo, gjennomføres i 2013 som planlagt, eller når mener statsråden at dette viktige prosjektet eventuelt skal stå klart?

Begrunnelse

Trøo-undergang på Rv 7 på Geilo har i årevis vært en flaskehals og trafikksikkerhetsrisiko for trafikken langs vegen så vel som for togtrafikken. Heldigvis har en ikke sett alvorlige ulykker her ennå, men det er en betydelig risiko for dette, så lenge punktet ikke utbedres.
Både Jernbaneverket og Statens vegvesen har lenge vært enige om at en ny undergang må til. Saken står i Statens vegvesens handlingsprogram for 2013, og Hol kommune er villige til å forsere arbeidet med reguleringsplan. Alt lå klart for å få på plass en ny undergang neste år.
Dessverre så står ikke prosjektet oppført i Statsbudsjettet, og det ser derfor ut som at dette likevel ikke blir noe av.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: I Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2010-2013 er det lagt til grunn 15 mill. kr til dette prosjektet i 2013. I følge Statens vegvesen er kostnadsoverslaget nå økt til om lag 25 mill. kr, og det er derfor ikke funnet rom for å prioritere prosjektet innenfor foreslåtte investeringsrammer for 2013. Prosjektet har imidlertid høy prioritet. Jeg er enig i at denne undergangen er en flaskehals og sikkerhetsrisiko som må utbedres så raskt som mulig. Jeg forutsetter derfor at det blir vurdert forsering av anleggsstart til 2013 gjennom midlertidig omdisponering av midler. Dette må imidlertid Statens vegvesen vurdere nærmere når de første forbruksprognosene for 2013 foreligger.