Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:109 (2012-2013)
Innlevert: 16.10.2012
Sendt: 17.10.2012
Besvart: 24.10.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Riksantikvaren skal verne om og sikre viktige kulturminner som det er viktig å ta vare på. Men Riksantikvaren skal ta hensyn til om verningen kan føre til store private eller samfunnsmessige konsekvenser. I dette tilfellet har Fylkesmannen i Telemark kommet frem til at dette området har store samfunnsmessige konsekvenser og derfor anbefalt reguleringsplanen.
Vil statsråden se på saken og oppheve Riksantikvaren sin innsigelse, og vil statsråden se på lovverket og åpne for at fylkesmannen kan gi dispensasjon?

Begrunnelse

Det er utarbeidet en reguleringsplan for Skyggestein grustak i Skien kommune, i forbindelse med utarbeidelsen av reguleringsplanen så er det lokalisert sju lokaliteter med fredede kulturminner deriblant gravhauger og kokegroper. Disse ligger i et område med sand av svært høy kvalitet, og er svært ettertraktet hos næringslivet. Som statsråden sikkert er kjent med så er sand i ferd med å bli en stor mangelvare i Norge og dersom Riksantikvarens vedtak blir stående så betyr det at et svært viktig område med store samfunnsmessige konsekvenser ikke kan utvinnes. Telemark Fylkeskommune har på bakgrunn av at denne forekomsten er svært viktig, søkt Riksantikvaren om dispensasjon for fredningen av kulturminnene. Fylkesmannen i Telemark har også kommet frem til at de ikke vil gi innsigelser på reguleringsplanen, fordi de mener at de samfunnsøkonomiske konsekvensene er større enn behovet for å verne disse kulturminnene. Fylkesmannen er ikke kjent for å gi tillatelser dersom det er viktige kulturminne interesser eller andre føringer fra sentrale myndigheter. Jeg mener derfor at statsråden fint kan gi dispensasjon slik lovverket åpner opp for uten at dette vil forringe kulturminnevernet.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Spørsmålet gjelder forslag til reguleringsplan for Skyggestein grustak i Skien kommune. Riksantikvaren har innsigelse til reguleringsplanen fordi det er automatisk fredede kulturminner i området. Planen blir nå behandlet videre av kommunen i samarbeid med Riksantikvaren.

Etter plan- og bygningsloven er det kommunen som i utgangspunktet vedtar reguleringsplaner. Fylkeskommunen og statlige fagmyndigheter skal medvirke i planprosessen, og de kan om nødvendig fremme innsigelse for å ivareta overordnede interesser. Fylkeskommunen eller eventuelt Riksantikvaren kan fremme innsigelse for å ivareta kulturminnehensyn. Der det er innsigelse og det ikke blir enighet lokalt, sendes saken til Miljøverndepartementet til endelig avgjørelse.

Jeg kan ikke kommentere den konkrete saken fordi den er under behandling i kommunen og seinere kan bli sendt Miljøverndepartementet til avgjørelse.