Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:111 (2012-2013)
Innlevert: 17.10.2012
Sendt: 18.10.2012
Besvart: 25.10.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Statsråd Støre sa om omstillingsprosessen på Oslo Universitetssykehus på TV2 mandag 15. oktober.» Det er ikke noen tvil om at den omstillingen vi har vært igjennom har vært krevende, og at man må kunne si at man må kunne stille spørsmål ved både planleggingen og gjennomføringen av den."
Hvilke konsekvenser vil denne nye erkjennelsen få i forhold til de svar tidligere statsråd Strøm Eriksen har gitt Stortinget?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Oslo universitetssykehus tar i mot og behandler mange pasienter, utfører en omfattende forskningsinnsats og er arbeidsplass for mange dyktige og engasjerte medarbeidere. Det har vært bred enighet om målet for omstillingene i hovedstadsområdet og jeg ser det som avgjørende at denne prosessen lykkes og at den i fortsettelsen kan gjennomføres på best mulig måte.

Jeg har merket meg oppmerksomheten om omstillingen, både planleggingen og gjennomføringen. Siden jeg ble utnevnt som helse- og omsorgsminister har jeg brukt tid til å sette meg inn omstillingsprosessen i hovedstadsområdet gjennom bl.a. møter med de ansatte og ledelsen ved Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus.

Jeg har i mine møter med ansatte og ledelse gitt uttrykk for at jeg forstår hvordan omstillingen har vært krevende. Vi ser positive sider av omstillingen på noen områder og gjenværende utfordringer på andre. Mitt samlede inntrykk er at målet for sammenslåing om omstilling er riktig, men jeg ser samtidig at har vært svakheter ved planleggingen og gjennomføringen, særlig ved Oslo universitetssykehus. Dette gjelder bl.a. spørsmålet om å tilpasse bemanningen til aktiviteten og utfordringer innen IKT etter at prosjektet klinisk arbeidsflate ikke lot seg gjennomføre. Det er som kjent også utfordringer med bygningsmassen, og det har tatt tid å få frem kvalitetssikrede investeringsprosjekter.

La meg understreke at jeg oppfatter en høy bevissthet omkring disse forholdene både ved Oslo universitetssykehus HF og ved Helse Sør-Øst RHF. Jeg oppfattet at det er godt samarbeid mellom ansatte og ledelse. Jeg merker meg uroen som følger av ressurssituasjonen og forestående tiltak for å sikre at virksomheten kommer i balanse. Jeg viser til Prop. 1 S (2012-2013) der jeg har foreslått styrkninger overfor sykehusene i 2013. Helse og omsorgsdepartementet følger ellers situasjonen løpende.

Jeg kan for øvrig ikke se at mine uttalelser står i motstrid til tidligere informasjon som er gitt Stortinget. Jeg vil her vise til Innst. 316 S (2011-2012) fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om sak om deler av omstillingen ved Oslo universitetssykehus.