Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:115 (2012-2013)
Innlevert: 17.10.2012
Sendt: 18.10.2012
Besvart: 24.10.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Gjennom en rekke oppslag har Avisa Sør-Trøndelag avdekket svært alvorlige og kritikkverdige forhold rundt barnevernstjenesten i Orkdal kommune.
Hva gjør statsråden for å sikre at kommunenes barnevernstjenester utføres i samsvar med lov om barneverntjenester, mener departementet fylkesmannen har tilstrekkelige sanksjonsmuligheter overfor kommuner som bryter regelverket, og har departementet i denne sammenheng vurdert å gi fylkesmannen større adgang til å sette kommunale barnevernstjenester under administrasjon?

Begrunnelse

Ifølge Avisa Sør-Trøndelag har Fylkesmannen mottatt brev fra barnevernsadvokater med påstander om løgn, dokumentfalsk og manipulering av barns lovpålagte klagerett til fylkesnemnda for overprøving av vedtak om flytting.
Ifølge barnevernslovens § 2.3 har departementet ansvar for å føre tilsyn med at loven og forskriftene og andre bestemmelser som gjelder for tjenester og tiltak etter barnevernsloven blir anvendt riktig og på en måte som fremmer barnevernlovens formål. Fylkesmannen er statlig barnevernmyndighet på fylkesnivå, og plikter å føre tilsyn med barnevernvirksomheten i de enkelte kommuner, jf. § 2-3b.
Departementet har også utgitt egen forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barnevernstjenester. Forskriftene pålegger kommunen systematiske tiltak som skal sikre at barneverntjenestens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med av fastsatt i eller i medhold av lov om barneverntjenester.
Etter dagens lovverk har fylkesmannen svært få sanksjonsmuligheter overfor kommuner hvor det avdekkes systemsvikt og manglende kvalitet i kommunal barnevernstjeneste.

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Svar

Inga Marte Thorkildsen: Fylkesmannen har ansvar for å føre tilsyn med barnevernvirksomheten i de enkelte kommunene. Dette innebærer at fylkesmannen skal føre tilsyn med at barneverntjenestene oppfyller sine plikter etter barnevernloven, jf. barnevernloven § 2- 3 b. Tilsynsansvaret omfatter både å føre tilsyn med at kommunene faktisk utfører de oppgavene de er pålagt etter barnevernloven, og at oppgavene utføres innenfor lovens rammer.

Fylkesmannen kan pålegge kommuner å rette forhold som er i strid med bestemmelsene i barnevernloven, jf. kap. 10 A i kommuneloven. Ved brudd på tidsfristene om oppfølging av meldinger og undersøkelser i barnevernloven §§ 4-2 og 4-3, kan fylkesmannen ilegge kommunene mulkt, jf. barnevernloven § 9-6 og forskrift til denne. I tillegg gjennomfører tilsynsmennene årlige landsomfattende tilsyn der fylkesmennene kan gi avvik dersom det er grunnlag for det.

Fylkesmannens tilsyn med kommunens barneverntjeneste er et viktig virkemiddel for å sikre at kommunen ivareta de oppgavene de er pålagt etter barnevernloven. Dagens system bygger på en forutsetning om at kommunene retter seg etter pålegg og retter opp avvik fra fylkesmannen. Jeg legger til grunn at fylkesmennene på sin side følger opp at kommunene retter seg etter fylkesmannens pålegg. På denne bakgrunn ser jeg det ikke som nødvendig å gi fylkesmannen ytterligere sanksjonsmuligheter ved brudd på barnevernloven.

Jeg vil også vise til at Statens helsetilsyn i 2010 fikk det overordnet faglige ansvaret for tilsynet med kommunens barneverntjeneste. Dette ble gjort for å styrke og profesjonalisere tilsynet med kommunene.

Jeg vil samtidig benytte anledningen til å vise til at departementet nå har ute på høring et notat med forslag til endringer i barnevernloven. Flere av forslagene i høringsnotatet har som formål å styrke rettssikkerheten til barn i barnevernet, og å bedre tilsynet med barn som har behov for hjelp fra barnevernet. Jeg vil i den forbindelse blant annet vise til forslaget om å lovfeste et krav til forsvarlighet i barnevernloven, og forslaget om tilsyn og kontroll med barn i fosterhjem.

Jeg vil avslutningsvis nevne at enhver som mener å ha vært utsatt for urett fra den offentlige forvaltnings side, kan klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Sivilombudsmannen kontrollerer forvaltningen. Kontrollen utføres på grunnlag av klager fra borgerne om urett og feil som måtte være gjort av offentlig forvaltning. Ombudsmannen behandler klager som gjelder både statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning. Ombudsmannen kan også ta opp saker av eget tiltak.