Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:118 (2012-2013)
Innlevert: 17.10.2012
Sendt: 18.10.2012
Besvart: 29.10.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Ved en fusjon av Studentsamskipnadene i Narvik og Bodø vil 40 % av student boligene i Narvik selges. Det er fullt belegg i disse boligene i Narvik samtidig som studenttallet øker. Samskipnadsdriften i Narvik er i dag meget god og blant de beste i landet. Myndigheter, høyskole og studenter frykter at et salg av boliger og fusjon vil ha en ødeleggende effekt for hele student og høyskolemiljøet i Narvik.
Vil statsråden ta initiativ til å stanse fusjons- og studentboligsalget i Narvik slik at studentenes interesser ivaretas?

Begrunnelse

Ved en fusjon av Studentsamskipnadene i Narvik og Bodø vil det bli lagt opp til at 40 % av studentboligene i Narvik legges ut for salg. Det er i dag stor økning i studenttallet ved Høgskolen i Narvik samtidig som det er fullt belegg i studentboligene. En stor del av studentene kommer fra utlandet og mange av disse må ha visum for å kunne få studere i Norge, og dermed bolig og fast boligadresse. Studentsamskipnaden i Narvik driftes i dag meget godt og har driftsresultat som ligger helt i Norgestoppen. Det er nettopp på grunn av at eiendomsmassen er tilpasset studenttallet at driftsresultatet er blitt så bra. Et studentfiendtlig nedsalg vil forverre rekrutteringsmulighetene til Høgskolen i Narvik, betydelig forverre driftssituasjonen og ikke minst forverre studentvelferden til studentene i Narvik. En slik utvikling kan neppe sies å være i tråd med regjeringens og Stortingets vedtatte nordområdepolitikk, hvor det bl.a. understrekes behov for en kraftig styrking av ingeniørutdanningen i nord, hvor Narvik er tiltenkt en helt sentral rolle.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg viser til brev datert 17. oktober 2012 med spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Ivar Kristiansen om fusjonsprosessen mellom Studentsamskipnaden i Narvik og Studentsamskipnaden i Bodø samt salg av studentboliger i Narvik.

Før jeg svarer konkret på spørsmålet til representant Kristiansen synes jeg det er viktig å opplyse om noen faktiske forhold knyttet til Studentsamskipnaden i Narvik. Det er riktig som representant Kristiansen skriver at studentsamskipnaden nå går med positivt driftsresultat, men den rangeringen som fremkommer i utsagnet om å ligge på ”Norgestoppen” når det gjelder drift er jeg ikke uten videre enig i.

Studentsamskipnaden i Narvik har gjennom økonomiske disponeringer og eiendomsutvikling som ikke har vært studentrettet, satt seg selv i en meget vanskelig økonomisk situasjon. Studentsamskipnaden hadde for 2011 en negativ egenkapital på 11, 5 mill. kroner. Departementet har fulgt opp Studentsamskipnaden i Narvik siden 2008 og har i tillegg til ekstratilskudd på om lag 17,9 mill. kr gitt klare signaler med hensyn til avhending av eiendom og virksomhet som ikke er studentrelatert, samt en rekke andre økonomiske råd.

Samlet sett har dette bidratt til at studentsamskipnaden har kunne produsere et positivt driftsresultat de siste årene. Uten departementets inngripen og ekstra tilskudd til virksomheten kunne saken sett langt verre ut. Med all sannsynlighet ville konkurs vært utfallet.

Det er fattet vedtak om sammenslåing av Studentsamskipnaden i Narvik og Studentsamskipnaden i Bodø med virkning fra 1. januar 2013. Denne beslutningen ønsker jeg ikke å endre på.

Beslutningen om en ny organisering av studentvelferden for studentene i Narvik og Bodø har som hensikt å bevare og skape en mer robust studentvelferd for studiestedene samlet. Det er videre en forutsetning at velferdstilbudet til studentene i både Narvik og Bodø fortsatt skal tilbys lokalt, men innenfor rammene av en felles studentsamskipnad.

Departementet ønsker å ha en dialog med den nye studentsamskipnaden om hvordan vi skal få ned gjelden samtidig som vi skal kunne gi studentene rimelige og akseptable boligvilkår.

Kunnskapsdepartementet har et overordnet ansvar for å følge opp og bidra til at studentvelferden i Norge er best mulig. Nettopp fordi studentvelferden er så viktig, er det i noen tilfeller nødvendig med særskilte grep for å sikre en robust studentvelferd over hele landet.

Jeg mener at det grepet vi har tatt i Narvik har vært nødvendig og at det over tid vil styrke studentvelferden slik at studentene fortsatt vil se Narvik som et attraktivt og godt studiested. Jeg viser for øvrig til min redegjørelse i Stortingets spørretime onsdag 17. oktober i år om samme sak.