Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:119 (2012-2013)
Innlevert: 17.10.2012
Sendt: 18.10.2012
Besvart: 29.10.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): For pasienter og deres pårørende som lider av kronisk borreliose er sykdommen tung å leve med. Noen av dem ser seg nødt til å oppsøke private behandlere.
Hva er for tiden status på området kronisk borreliose når det gjelder forskning, antibiotikakonsensus og internasjonalt samarbeid?

Begrunnelse

En norsk arbeidsgruppe som ble nedsatt av Helsedirektoratet i 2009, kom blant annet med anbefaling om å opprette en poliklinikk med landsfunksjon til å behandle tilfeller av borreliose med komplikasjoner. Den samme arbeidsgruppen anbefalte videre å utvikle nasjonale og internasjonale samarbeidsfora for å diskutere muligheten av nye testmuligheter og eksperimentell behandling.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg vil takke for spørsmålet om et tema jeg er engasjert i. Siden jeg tiltrådte som helse- og omsorgsminister har jeg mottatt en rekke henvendelser fra enkeltpersoner og miljøer som er opptatt av Borreliose.

Helsedirektoratet sendte våren 2010 anbefalinger om diagnostikk og behandling av Lyme borreliose til de regionale helseforetakene, kommunene og fylkesmennene. Anbefalingene bygget på rapporten fra den bredt sammensatt faglig arbeidsgruppen som avsluttet sitt arbeid i 2009. I rapporten var det konsensus om behandlingsforslagene med unntak av hvilket medikament som skal være førstevalg ved visse ukompliserte tilfeller i primærhelsetjenesten. Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF og Helse Midt-Norge RHF rapporter at ved diagnostikk og behandling forholder sykehusene seg til anbefalingene i rapporten til Helsedirektoratet og til internasjonale faglige retningslinjer på området. Helse Nord har ikke rukket å innhente nok informasjon til å besvare henvendelsen innen frist til å besvare Stortinget.

Fra Helsedirektoratet rapporteres det om stor forskningsaktivitet på området Lyme Borreliose, og at det jevnlig publiseres studier der etablert testmetodikk og behandlingsprotokoller utfordres. Også i Norge har flere forskningsprosjekter vært gjennomført de senere årene, bl.a. om borreliose hos barn. De siste ti årene har det vært publisert i alt 15 vitenskapelige artikler om Lyme borreliose fra norske fagmiljøer, ifølge Folkehelseinstituttet.

Forskere fra Norge, Sverige og Danmark skal nå samarbeide om å utvikle et kunnskapsnettverk om flåttbårne sykdommer i de tre landene. EU-prosjektet "ScandTick" har en totalramme på ca. 15 millioner kroner.

Helsedirektoratet opplyser at norske fagmiljøer er oppdatert om den siste utvikling på fagfeltet gjennom deltakelse i internasjonale fagfora.