Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:121 (2012-2013)
Innlevert: 17.10.2012
Sendt: 18.10.2012
Besvart: 26.10.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Jeg viser til TV2s dekning av skatteamnestiet som tidligere politiansatte har fått etter avsløringen av svart arbeid for utenlandsk ambassade.
Kan jeg be om finansministerens redegjørelse for hva som har skjedd i saken og hans vurdering av de beslutninger som er gjort innenfor hans kompetanseområde?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Det er et viktig prinsipp at verken politiske myndigheter eller departementer skal gå inn i politiets behandling av konkrete straffesaker, eller i Skatteetatens saksbehandling i enkeltsaker. Utover å gi overordnede styringssignaler går Finansdepartementet heller ikke inn i vurderinger av hvordan underordnede etater organiserer den praktiske siden av sin saksbehandling.

På grunn av omtalen denne saken har fått i media, har Finansdepartementet likevel funnet at det er behov for å be om en orientering i saken. Skattedirektoratet sendte en slik orientering 16. oktober.

I lys av det som er blitt kjent gjennom media, har Skatteetaten også valgt å gi informasjon i form av en pressemelding om vurderingene som er gjort om årsaken til at sakene ble flyttet og årsaken til at Skatteetaten ikke påklaget politiets henleggelse. Skatteetatens pressemelding av 18. oktober d.å. ligger ute på etatens hjemmeside.

For en mer utfyllende gjennomgang av saken og regelverket viser jeg til mitt svar på spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Ketil Hansen om skatteamnestiordningen av 23. oktober d.å. Jeg viser også til brev fra meg 30. april 2012, som er svar på spørsmål nr. 1251 fra stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde om reglene for frivillig retting. Begge brev følger vedlagt.

2 vedlegg til svar:

Vedlegg 1:

Svar på skriftlig spørsmål nr. 1251 (2011-2012) fra Tybring-Gjedde av 30. april 2012.

Se lenke:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/andre/brev/brev_stortinget/2012/svar-pa-sporsmal-nr-1251-fra-stortingsre.html?id=680436

Vedlegg 2:

Svar på spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Ketil Hansen av 23. oktober 2012.

Se lenke:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/andre/brev/brev_stortinget/2012/svar-pa-sporsmal-fra-stortingsrepresenta.html?id=705639