Skriftlig spørsmål fra Anne Karin Olli (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:122 (2012-2013)
Innlevert: 17.10.2012
Sendt: 18.10.2012
Besvart: 24.10.2012 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Anne Karin Olli (H)

Spørsmål

Anne Karin Olli (H): I dag er det fritt kongekrabbefiske fra Nordkapp og vestover. Nordkapp og alle kommuner øst er imidlertid med i det kommersielle kongekrabbefisket, og det er satt en geografisk grense for dette ved 26°Ø i Nordkapp kommune. Konsekvensen er at mange kystsamfunn vest for grensen opplever en raflytting.
Hvilke kriterier har statsråden brukt når hun fastslår at dagens grense er "hensiktsmessig"?

Begrunnelse

I Dokument nr. 15:1762 (2011-2012) svarer statsråden følgende: "Ett sted må grensen gå, og dagens grense er vurdert å være hensiktsmessig for å begrense videre spredning av kongekrabben.". Det hadde vært meget interessant for allmennheten å vite hva som ligger bak vurderingen av hensiktsmessighet. Mange kystsamfunn vest for grensen, blant annet Måsøy kommune, opplever at fiskere flytter østover. I 2012 er det åtte fiskere som har flyttet, eller planlegger å flytte, fra kommunen for å kunne utøve sitt yrke et annet sted.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Da vestgrensen for det regulerte området ble satt ved 26°Ø i august 2004, var dette bl.a. basert på en tilrådning fra Havforskningsinstituttet om at en slik grense – ved 26°Ø og videre langs vestsiden av Porsangerfjorden – ville være mest hensiktsmessig for å kunne lykkes i å begrense spredningen vestover langs kysten. Dette basert på topografien i området.

Vestgrensen ved 26°Ø ble også nøye vurdert i St.meld. nr. 40 (2006-2007) Forvaltning av kongekrabbe. Både Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet vurderte da at en vestgrense ved 26°Ø ville være mest hensiktsmessig for å begrense videre spredning av krabben vestover. Det ble samtidig bestemt at den åpne adgangen til å delta i det regulerte området øst for 26°Ø skulle avgrenses til fiskere hjemmehørende i det samme området. Stortinget behandlet og sluttet seg som kjent til meldingen i mars 2008.

Vest for 26°Ø er det ingen adgangsbegrensning i fisket etter kongekrabbe. Etter initiativ fra Måsøy kommune innførte vi imidlertid i 2009 et generelt forbud mot å fiske med krabbeteiner med fartøy over 21,35 meter i kystnære områder. Dette for å skjerme lokal flåte og tradisjonelt fiskeri fra redskapskonflikt med større fartøy som fangster kongekrabbe. Departementet har således vært oppmerksom og iverksatt tiltak som skjermer for uheldige virkninger i det området som ligger nærmest inntil det regulerte området, hvor interessen for å delta i det frie fisket sannsynligvis er størst.

Det siste året er det blitt rimelig klart at nedfangstingen vest 26°Ø har vært effektiv. Tettheten av kongekrabbe, og dermed fangstratene, er betydelig redusert. Dette er helt i tråd med målsettingen i stortingsmeldingen om kongekrabbe. Redusert forekomst av kongekrabbe i vest er ikke et argument for å flytte grensen vestover.