Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:141 (2012-2013)
Innlevert: 22.10.2012
Sendt: 22.10.2012
Besvart: 30.10.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Hvordan og når vil statsråden sørge for at knutepunkt og terminaler for godstransport bygges samtidig med utbygging av jernbanen på østlandsområdet?

Begrunnelse

Dobbeltspor og utbygging av InterCity-triangelet er viktig for så vel persontransport som gods.
Dette er nylig synliggjort tverrpolitisk i Østlandssamarbeidet som 1. prioritet i samferdselssatsingen i møte med neste Nasjonale transportplan.
For flyt i godstrafikken er det enkle sporet mellom Halden og Øksenered/Sverige en flaskehals noe jeg har etterspurt løsninger på i et svensk-norsk samarbeid i spørsmål til statsråden uke 42.
Imidlertid, skal flyt i godstransporten effektiviseres trenges i tillegg til doble spor også klarering og bygging av en nasjonal godsterminal på Østlandet.
Alnabru er allerede sprengt og besluttet av regjeringen utbygd til nasjonalt beredskapssenter.
Sprengt kapasitet fører allerede i dag til at stadig mer gods tar landeveien mellom Gøteborg og Oslo fremfor toget.
Regjeringens beslutning om helikopterbase på Alnabru kan medføre forsinkelser i moderniseringen av terminalen.
Jeg er gjort kjent med at planleggere som arbeidet med utvidelse og modernisering av Alnabru prosjektet i 2011 er flyttet til andre oppgaver. Det er ukjent om det har vært fremdrift i prosjektet dette året.
Med den politikken som har vært ført de senere årene har vi fått stadig spredning av logistikkterminaler på Østlandet – uten jernbanetilknytning.
Resultatet er flere lastebiler i trafikk mellom terminalene og jernbanen.
Postterminalen i Lørenskog og terminalutviklingen på Berger mot Gardermoen er eksempler på dette.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan (NTP) er regjeringens viktigste dokument for å legge frem den samlede og langsiktige transportpolitikken. I transport- planen ses de ulike transportformene i sammenheng, og utbyggingsprosjekter prioriteres opp mot hverandre.

Regjeringen tar sikte på å legge frem NTP 2014-2023 for Stortinget i vårsesjonen 2013. I NTP 2014-2023 vil regjeringen legge frem både planene for utbyggingen av en moderne jernbane i Intercity-området på Østlandet, og regjeringens strategi for å overføre mer gods fra veg til sjø og bane der det er samfunnsmessig gunstig.

I mange sammenhenger kan det være rasjonelt å bygge ut prosjekter mest mulig sammenhengende. Dette kan gi lavere samlede utbyggingskostnader, og i en del tilfeller kan den fulle nytten av prosjektet først realiseres når en hel strekning er ferdig utbygd. Samtidig er det viktig at vi realiserer prosjekter på et mest mulig riktig tids- punkt, tilpasset den forventede utviklingen i etterspørselen.

Jeg oppfatter at det representanten Schou er opptatt av, er at utbyggingen av kapasitet på terminalene ses i sammenheng med strekningskapasiteten på den enkelte strekning.

Tilstrekkelig kapasitet i terminalene og på strekningene mellom terminalene er én av flere forutsetninger for at mer gods skal fraktes på jernbanen. Dette vil jeg komme nærmere tilbake til når NTP 2014-2023 legges frem for Stortinget.