Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:123 (2012-2013)
Innlevert: 17.10.2012
Sendt: 18.10.2012
Besvart: 22.10.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Det fremgår av VG 15. oktober at dommeravhør av barn som er utsatt for vold eller seksuelle overgrep i snitt skjer 63 dager etter at saken er anmeldt. I Kristiansand er det så mye som 80 dager. Straffeloven § 239 krever at dette skal skje innen 14 dager.
Hva er årsaken til at det tar så lang tid og hva gjør statsråden for å sikre at barns rettssikkerhet blir ivaretatt?

Begrunnelse

Statlig Barnehus er et tverrfaglig kompetansesenter for barn som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep, hvor dommeravhør av barn foretas. Ifølge straffeloven § 239 skal dommeravhør av barn i sedelighetssaker skje innen to uker fra de er anmeldt. Årsmeldinger fra Barnehusene viser at det i snitt tar 63 dager før anmeldte saker blir gjennomført. Det er 49 dager lengre enn straffeloven tilsier. Barn blir ikke prioritert av politiet, noe som er helt uakseptabelt og rettsikkerheten svekkes betydelig.
Forskningen viser klart at barn som er utsatt for overgrep kan slite med dette i lang tid, og utvikle psykiske lidelser. Tidlig intervensjon er derfor svært kritisk for å gi barn den hjelpen de trenger.
Foreldre får beskjed om at de ikke skal påvirke barnet i noen retning før avhøret finner sted. Det medfører at de ikke kan være til hjelp for barnet sitt, noe som er svært vanskelig og uheldig for barnet. Denne problematikken underbygges av psykologer.
Medisinsk undersøkelse av barnet skjer som oftest i sammenheng med dommeravhør, og når det kan gå så lang tid som 63 dager, og i noen tilfeller lengre, kan viktige bevis gå tapt. Noe som kan medføre at saken svekkes betydelig.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Etterforsking av seksuelle overgrep mot barn er en prioritert oppgave. I den praktiske håndteringen av den enkelte sak er det viktig å sikre bevis samtidig som hensynet til den anmeldtes rettssikkerhet ivaretas.

Det er ikke akseptabelt at det tar så lang tid å gjennomføre dommeravhør.

Hovedårsaken til tidsbruken synes å være mangel på etterforskere med dommeravhørskompetanse, selv om dette varierer noe mellom politidistriktene. Får å avhjelpe dette har Politihøgskolen økt dommeravhørsutdanningen fra 15 i 2010 til 48 i 2012, samt iverksatt kompetanse-utviklende tiltak rettet mot etterforskere som har gjennomgått dommeravhørsutdanning tidligere. Det er også bestemt at Politidirektoratet skal utarbeide en nasjonal oversikt over personer med dommeravhørskompetanse, slik at politidistrikt med begrenset kapasitet lett kan få oversikt over mulighet for bistand fra annet distrikt.

Hensynet til å gjennomføre en best mulig etterforsking vil i en del tilfeller nødvendiggjøre at dommeravhøret finner sted noe senere enn hva dommeravhørsforskriften forutsetter som en hovedregel. En av årsakene som oppgis er ønsket om å unngå gjentatte avhør av barnet. En annen årsak er faren for at etterforskningen skades: Når dommeravhør berammes, skal mistenkte varsles og vedkommende får status som siktet. Slik kunnskap om forestående dommeravhør kan gi siktede mulighet til å påvirke den som skal avhøres og til å fjerne bevis. Både hensynet til å unngå gjentatte avhør og etterforskningstaktiske hensyn begrunner innhenting av ytterligere informasjon eller bevissikring før saken oversendes retten for beramming av dommeravhør. Forskrift om dommeravhør og observasjon 2. oktober 1998 § 4 tar høyde for dette, når den fastsetter at avhøret «skal foretas så fort som mulig og senest innen to uker etter at anmeldelsen av den straffbare handlingen er inngitt til politiet, med mindre særlige grunner tilsier at det foretas senere».

I en del tilfeller vil det være en utfordring for domstolen å finne tidspunkt for dommeravhør som passer for de aktørene som skal være tilstede; dommer, forsvarer, påtalejurist, etterforsker og bistandsadvokat. Jeg forutsetter dog at alle aktørene av hensyn til barnets beste strekker seg langt for raskt å få på plass dommeravhør.

I november åpner det åttende Statens Barnehus, i Ålesund. Jeg har tro på at det vil ha betydning for avviklingen av dommeravhør.

Justis- og beredskapsdepartementet har nylig mottatt rapport fra en arbeidsgruppe som har gjennomgått regelverket for dommeravhør og observasjon av barn og psykisk utviklingshemmede. Arbeidsgruppen har presentert forslag til endringer i regelverket. Samtidig mottok man Barnehusevalueringen 2012 (Delrapport 1 og 2). Disse er nå til behandling i departementet og vil være viktige i vårt videre arbeid med dommeravhør generelt, og særlig i arbeidet med å få ned saksbehandlingstiden.