Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:126 (2012-2013)
Innlevert: 18.10.2012
Sendt: 19.10.2012
Besvart: 24.10.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): I Kåfjord i Troms er det blitt færre gårdsbruk som driver med sau pga. store tap av husdyr. Det ene store gårdsbruket som er igjen på nordsiden har i år opplevd store tap på ca. 33 %. Terrenget gjør det umulig å gjete og svært vanskelig å kunne dokumentere tap. Gårdbrukeren er fortvilt over tapene, og rovdyrene, i hovedsak gaupe, jakter på disse sauene siden det er de eneste som er igjen på utmarksbeite på nordsiden av fjorden.
Vil statsråden ta initiativ til en ny gjennomgang av kjerneområde for rovdyr i Kåfjord?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Bestandsmålet for gaupe er 65 årlige ynglinger nasjonalt. Det er kun region 1 (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder) som ikke har bestandsmål for gaupe. Bestandsmålet for region 8 (Troms og Finnmark) er på 10 årlige ynglinger.

I rovviltforliket er det presisert at antall ynglinger skal holdes så nær bestandsmålet som mulig. Store svingninger i bestanden har vært en utfordring for gaupeforvaltningen. De siste årene har bestanden variert mellom 44 ynglinger i 2004 til 92 ynglinger i 2009. Miljøforvaltningen har de senere årene lyktes med å forvalte gaupebestanden i samsvar med bestandsmålet. En rapport fra rovdata viser at vi før jakt i 2012 hadde 69 ynglinger, noe som må sies å være en presis forvaltning. I region 8 var det 13 ynglinger, hvorav én var delt med Sverige, og én med Russland.

Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), har utviklet en ny prognosemodell for å beregne antallet ynglinger. Denne håper vi skal være med på å gi en enda mer presis gaupeforvaltning, i tråd med rovviltforlikets forutsetninger.

Rovviltnemnda i hver enkelt region har ansvaret for å utarbeide en forvaltningsplan for rovvilt. I forvaltningsplanen som rovviltnemnda i region 8 vedtok i september 2007, har nemnda delt regionen i A- og B-områder, der B-områder er områder der det av hensyn til bufe og tamrein ikke er ønskelig med rovdyr.

Rovviltnemnda i region 8 vedtok 27. oktober 2011 en kvote for gaupejakt i fylkene Troms og Finnmark for 2012. Kvoten ble satt til totalt 29 dyr, fordelt med 15 i Finnmark og 14 i Troms. I vedtaket var det tatt hensyn til inndelingen i området i A- og B-områder, slik at intensjonen om å ikke ha rovdyr i B-områdene kan oppfylles. Vedtaket ble påklaget av Fellesaksjonen for ulv, men rovviltnemndas vedtak ble opprettholdt av Miljøverndepartementet.

Jeg regner med at den enkelte rovviltnemnd med jevne mellomrom vurderer sine forvaltningsplaner, og at de om nødvendig foretar justeringer dersom det er nødvendig for å ivareta målsettingene å ta vare på rovviltet, samtidig som det skal kunne drives med utmarksbeite med bufe og tamrein. Hos Fylkesmannen i Troms har jeg fått opplyst at en justert forvaltningsplan nå er ute på høring med høringsfrist 1. desember 2012. Der er det blant annet foreslått en endring på nordsiden av Kåfjord på grunn av store skader hos en saueeier.