Skriftlig spørsmål fra Håkon Haugli (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:127 (2012-2013)
Innlevert: 18.10.2012
Sendt: 19.10.2012
Besvart: 25.10.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Håkon Haugli (A)

Spørsmål

Håkon Haugli (A): Flere familier med barn født av surrogat i utlandet mottok i fjor brev fra Skattedirektoratet om at registreringen av foreldreskap i Folkeregisteret ville bli endret. Barne- og likestillingsdepartementet har i en lengre periode arbeidet med løsninger for disse familiene og andre familier med barn født av surrogat.
Hva er status i arbeidet med å sikre juridisk tilhørighet mellom barn født av surrogat i utlandet og deres faktiske foreldre?

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Svar

Inga Marte Thorkildsen: Skatteetaten avdekket i 2011 at noen barn som bor i Norge og som er født av surrogatmor i utlandet mangler juridiske foreldre (heretter kalt ”rettesakene”). Barna er registrert med foreldre i folkeregisteret uten at foreldreskap er riktig fastsatt etter norsk rett. Registreringen i folkeregisteret er ingen rettsstiftende handling, og gir i seg selv ingen rettsvirkninger.

De fleste sakene lar seg løse innenfor gjeldende rett, og regelverket er avklart i brev til etatene NAV, Skatteetaten og Bufetat, og kommunisert utad på regjeringen.no. Jeg legger til at departementets brev til etatene innebærer en generell avklaring av gjeldende rett om foreldreskap for barn født av surrogatmor i utlandet, og har dermed ikke bare betydning for ”rettesakene”.

Det er imidlertid slik at ikke alle kan benytte dagens regelverk og det har vist seg å være behov for midlertidige ordninger for barn i Norge født av surrogatmor i utlandet. På denne bakgrunn vedtok Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 23. mai 2012 en midlertidig forskrift om anerkjennelse av farskap fastsatt i utlandet for barn født av surrogatmor. For å fange opp øvrige tilfeller, har departementet hatt på høring forslag til midlertidig lov om overføring av foreldreskap. Forslaget muliggjør foreldreskap for fars ektefelle, partner eller samboer etter at far er død, videre etter skilsmisse eller samlivsbrudd. Surrogatiforeningene har i høringen bedt om at forslaget utvides til også å omfatte samboere og ektefeller. Dette er noe jeg ser på i den videre oppfølgningen.

Det er Finansdepartementet som har det overordnede ansvaret for Skatteetaten og sakene som er feilregistrert i folkeregisteret. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Finansdepartementet samarbeider imidlertid om oppfølgingen, og det avholdes ellers felles etatsmøter for å sikre fremdrift, likebehandling og gode prosesser. Bufetat region øst har fram til nå hatt et særlig ansvar for å veilede partene i ”rettesakene”.

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet vil forsterke veiledningstilbudet i samarbeid med Finansdepartementet ved å etablere en særskilt veiledningsgruppe for partene i ”rettesakene”. Veiledningsgruppen, bestående av en representant fra hver av de tre etatene, skal gi direkte og personlig bistand til de som har behov for det, herunder veiledning om regelverk, saksgang og utfylling av søknader.