Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:129 (2012-2013)
Innlevert: 19.10.2012
Sendt: 19.10.2012
Besvart: 29.10.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): En undersøkelse gjort av Fagbladet Utdanning viser at så mange som 5.000 elever er tatt ut av ordinær skole og plassert i spesialtilbud. Undersøkelsen viser også at det ikke finnes noen oversikt over hvilke årsaker som ligger til grunn for å ta elevene ut av ordinær skole og heller ikke hvilken utdanning de faktisk får. Disse forholdene gjør det blant annet vanskelig å føre tilsyn med at elevene får det de har krav på etter opplæringslov m.v.
Hva vil statsråden foreta seg for å kartlegge situasjonen for disse elevene?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Representanten Tord Lien viser til reportasjeserien i Fagbladet Utdanning om elever som tas ut av sin faste klasse eller ut av nærskolen sin.

Regjeringen kom i 2011 med Meld. St. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap. Her viser departementet til at inkludering er et grunnleggende prinsipp i regjeringens utdanningspolitikk. Jeg vil understreke at skolen skal tilrettelegge opplæringen etter elevenes evner og forutsetninger. Skolen skal blant annet tilpasse organiseringen av opplæringen, materiell og læremidler. Elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, og derfor har behov for en mer omfattende tilpasset opplæring, har rett til spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1. Det betyr at skolens evne til å gi elevene tilpasset opplæring er med på å avgjøre behovet for spesialundervisning.

I meldingen viser jeg til at mange skoler bør kunne gjøre mer innenfor rammen av tilpasset opplæring før elevers behov for spesialundervisning eventuelt utredes av PP-tjenesten. I tråd med dette har jeg nylig sendt på høring et forslag om å lovfeste en plikt til å vurdere utbyttet av det ordinære opplæringstilbudet, og eventuelt prøve ut tiltak, før det fattes vedtak om spesialundervisning.

Skoleåret 2011/2012 sluttet vi å registrere elever i avdeling for spesialundervisning ved egen skole da det var for mye feilregistrering. For skoleåret 2012/13 er det imidlertid lagt til et nytt spørsmål til kommunene om antallet elever i faste avdelinger for spesialundervisning. Dette skal favne alle elever som får spesialundervisning utenfor ordinær klasse eller nærskole. Grunnskolens informasjonssystem (GSI) gir i dag ingen data på årsaker som ligger til grunn for ulike organiseringsformer. Den gir heller ingen informasjon om hvilken opplæring den enkelte elev får. Det er ikke ønskelig å øke rapporteringsbyrden for skoleeiere. Derfor vil jeg ikke gjennom GSI pålegge skoleeiere detaljert rapportering for denne elevgruppen.

Fylkesmennene skal føre felles nasjonalt tilsyn for perioden 2013-2016, der det overordnede temaet er hvorvidt skoler og skoleeier legger til rette for at elevene gis de samme mulighetene til å få et tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Tilsynet vil også omfatte den gruppen som representanten viser til. Det skal legges vekt på å få til et godt samspill mellom det nasjonale tilsynet og veiledning om regelverket.

Det er viktig med god spesialpedagogisk kompetanse i skolen. Jeg har derfor nylig opprettet en ekspertgruppe som i samarbeid med Norges forskningsråd skal utarbeide en oppdatert kunnskapsstatus over forsknings- og utviklingsarbeid på det spesialpedagogiske området. Ekspertgruppen består av vitenskapelige ansatte med høy forskerkompetanse på det spesialpedagogiske feltet, representanter fra Statped, barnehagen, skolen og eiersiden.

Det er manglende kunnskap om årsaker til og effekter av spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Jeg vil øke bevilgningen til det tiårige forskningsprogrammet Utdanning 2020, for å styrke forskningen på dette området.