Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:131 (2012-2013)
Innlevert: 19.10.2012
Sendt: 19.10.2012
Besvart: 19.10.2012 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Hva er statsrådens vurdering av saken, og hvordan følges denne alvorlige saken opp fra myndighetenes side?

Begrunnelse

Det har i lengre tid fremkommet opplysninger om problemer med utbyggingen på Yme-feltet, sist omtalt i statsbudsjettet for 2013. I sommer ble plattformen av sikkerhetshensyn avbemannet. Det fremgår nå også av oppslag i TV2 at det er sannsynlig at plattformen kan komme til å kollapse i dårlig vær. Det skal ikke være mennesker på plattformen og brønnene er sikret. Det er helt klart behov for en redegjørelse om situasjonen, og hvordan denne alvorlige saken nå følges opp.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Jeg er blitt gjort kjent med at det anses å være en reell risiko for at YME-plattformen i Nordsjøen kan kollapse i løpet av vinteren. Yme ligger i den sørøstlige delen av Nordsjøen på 77-93 meter havdyp. Yme er det første oljefeltet på norsk sokkel som blir bygget ut på nytt etter at det har vært stengt ned. Talisman er operatør for plattformen. Single Buoy Mooring (SBM) er eier. Ny Plan for utbygging og drift (PUD) for Yme ble godkjent ved kongelig resolusjon i mai 2007. Det er redegjort for endringer i kostnadsbildet for YME under ”prosjekter under utbygging” i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 under Olje- og energidepartementet.

Petroleumstilsynet har fulgt opp operatør/lisensen siden Plan for utbygging og drift av YME ble godkjent. Med bakgrunn i sikkerhetsmessige utfordringer ble YME-plattformen avbemannet 10. juli i år. Den er i dag ubemannet. Det er en begrenset mengde forurensende stoffer om bord. Brønnene er sikret med dypsatte plugger som ikke skal bli påvirket av en eventuell kollaps. En eventuell kollaps vurderes derfor å ikke innebære umiddelbar risiko for mennesker eller miljø. Den største risikofaktoren, slik situasjonen er nå, er tap av materielle verdier.

Jeg har hatt møte med Petroleumstilsynet og forsikret meg om at de har tett kontakt med operatøren om oppfølgingen av saken. Dette dreier seg både om hvilke tiltak som er mulig for operatøren å iverksette for å sikre at plattformen ikke kollapser, samt beredskap ved en eventuell kollaps. Hovedinnsatsen med oppfølgingen av situasjonen gjøres nå på etatsnivå, men det er også kontakt mellom de mest berørte departementer for å etablere en god beredskap ved en eventuell kollaps. Jeg vil fortsette å følge denne saken tett, og vil sørge for at Stortinget holdes orientert på egnet måte og tidspunkt.