Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:130 (2012-2013)
Innlevert: 19.10.2012
Sendt: 19.10.2012
Besvart: 01.11.2012 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at forbrukere enklere kan ta kvalifiserte produktvalg, og mener statsråden relevant produktinformasjon bør gjøres tilgjengelig i maskinlesbare format?

Begrunnelse

Mangel på produktinformasjon er et utbredt problem. Landbruks og Matdepartementets NOU 2011: 4, Mat, Makt og Avmakt påpeker informasjonsgapet som eksisterer mellom leverandør og forbruker, regjeringen har påpekt at sammenhengen mellom forbruk, klima og miljø skal synliggjøres. I dag er det vanskelig for en forbruker å ta kvalifiserte produktvalg basert på helse, miljø, og etikk, fordi informasjonen på emballasjen bruker liten skrift, uforståelige fremmedord, samlebetegnelser osv. Digitalisering vil forenkle hverdagen for mange med ulike behov. Svaksynte vil kunne skanne og forstørre skriften på et lesebrett. Allergikere kan koble den digitale produktinformasjonen mot informasjon fra Astma- og allergiforbundet osv.
Det finnes mange tekniske hjelpemidler i dag som vil gjøre det enklere for forbrukere å ta informerte valg om varer. Et eksempel på dette er Forbrukerrådets populære tjeneste, Hormonsjekk, hvor forbrukeren kan sjekke om et produkt inneholder hormonforstyrrende stoffer i utvalgte hudpleieprodukter. Organisasjonen Informed Individual har med prosjektmidler fra Fornyingsdepartementets Nettskap 2.0 laget den mobile tjenesten Innsikt. Den lar forbrukere skanne dagligvarer og derigjennom få se synspunkter om varen sett fra forbrukerens eget verdigrunnlag. For eksempel kan en person som ønsker å bevare regnskogen velge å se synspunktene som Regnskogsfondet har om ingrediensen palmeolje når han skanner ulike matprodukter. Ved hjelp av åpne produktdata kan alle varer enkelt knyttes opp mot synspunkter fra ulike organisasjoner som Bellona, Grønn Hverdag, Cøliakiforeningen, Fair Trade osv.
Lovverket i dag sier bare at informasjonen skal være tilgjengelig på emballasjen.
Miljøorganisasjonene Bellona, Natur og Ungdom, WWF, Oikos Økologisk Norge, Framtiden i Våre Hender, Regnskogsfondet og Grønn Hverdag krever allmentilgang av produktdata fordi de mener det er viktig for miljøet. Frem til nå har dagligvarebransjen vist liten vilje til å gjøre selv enkle data tilgjengelig for allmennheten.
Ved å sørge for at informasjonen tilgjengeligjøres i åpne og maskinlesbare formater vil forbrukerne ved hjelp av enkel teknologi, som allerede er utviklet, kunne gjøre kvalifiserte produktvalg. Det er grunn til å tro at dette vil bedre hverdagen til allergikere, fremme konkurranse og styrke en bærekraftig utvikling.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Arbeidet med viderebruk av offentlige data viser hvilke muligheter som finnes for å bygge gode, enkle tjenester når data gjøres tilgjengelig i maskinlesbare formater.

Produktinformasjon faller imidlertid ikke inn under definisjonen av offentlige data, slik uttrykket vanligvis brukes. Tilgjengeliggjøring av data slik det foreslås forutsetter ny regulering av private aktører, og er derfor mer krevende.

Temaet om merking av matvarer spesielt er omhandlet i NOU 2011:4: Mat, makt og avmakt – om styrkeforholdene i verdikjeden for mat. NOU 2011:4 har vært på høring, og er nå til behandling i Landbruks- og matdepartementet.

Etter markedsføringsloven § 10 tredje ledd kan departementet ved forskrift påby næringsdrivende å iverksette informasjonstiltak for å lette kundens bedømmelse av pris, forretningsvilkår, kvalitet og andre egenskaper. I Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementets høringsutkast til ny forskrift om prisopplysning, er det foreslått å innføre plikt om innrapportering av data til Finansportalen. Forskriften ventes å tre i kraft 1. januar 2013. I høringen ble det også skissert at slik plikt til å avgi opplysninger til prisportaler kan tenkes utvidet til flere tjenesteytende bransjer.

Et generelt krav om tilgjengeliggjøring av data vil pålegge næringsdrivende omfattende plikter og reiser en rekke juridiske, konkurransemessige, administrative og økonomiske problemstillinger. Det foreligger av den grunn ingen planer om å sette i gang arbeid med sikte på et generelt pålegg om at alle produktdata skal gjøres tilgjengelig for allmennheten i maskinlesbare formater på det nåværende tidspunkt.