Skriftlig spørsmål fra Afshan Rafiq (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:134 (2012-2013)
Innlevert: 19.10.2012
Sendt: 22.10.2012
Besvart: 29.10.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Afshan Rafiq (H)

Spørsmål

Afshan Rafiq (H): Hva vil statsråden gjøre for å styrke norskopplæringen i barnehager med mange minoritetsspråkelige barn og ansatte?

Begrunnelse

Hvert år begynner omtrent en av fire barn på 1. skoletrinn i Oslo uten tilstrekkelige norskkunnskaper for å kunne følge vanlig undervisning, til tross for at de aller fleste av disse er født i Oslo og har gått flere år i barnehage. Dette viser at det hjelper ikke bare å ha gått i barnehage, barna må lære norsk der. Det må sørges for at de som begynner på skolen har et godt grunnlag til å følge undervisningen fra dag en slik at de ikke blir hengende etter. Styrkingen av norskopplæring i barnehagene krever også at flere av de ansatte har gode norskkunnskaper.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Deltakelse i barnehage er et av de viktigste tiltakene for å styrke minoritetsspråklige barns språkutvikling. Regjeringens satsing på full barnehagedekning, rett til plass, maksimalpris og moderasjonsordninger har ført til at antallet minoritetsspråklige barn i barnehage er fordoblet siden 2005. Det er svært gledelig. Samtidig er jeg fullt klar over de utfordringer som representanten Rafiq peker på. Vi har en viktig jobb foran oss for å videreføre arbeidet med å øke kvaliteten i barnehagene.

I vårt flerkulturelle samfunn skal barnehagen være en arena som anerkjenner og ser verdien i ulike kulturer og språk. Flerspråklighet er en ressurs i en globalisert verden. Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver legger til grunn at barnehagen skal støtte barn i at de bruker sitt morsmål og samtidig arbeider aktivt med å fremme barnas norskspråklige kompetanse.

Det er barnehageeiers ansvar å sikre kvaliteten i tilbudet i den enkelte barnehage, og at virksomheten drives i tråd med gjeldende lover og regelverk. Barnehagen skal være en god arena for omsorg, lek, læring og sosial utjevning. Dette forutsetter et kompetent personale. Alle ansatte har ansvar for å møte barn med omsorg og respekt og bidra til et godt læringsmiljø.

Språkstimulering er en av barnehagenes viktigste oppgaver. Rammeplanen pålegger barnehagen å sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket – som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. Et godt språkmiljø forutsetter kompetente voksne med språkkunnskaper og kunnskap om og evne til å forstå barns ulike uttrykksformer.

Norsk er hovedspråket i det norske samfunnet. Det er barnehageeiers plikt å sørge for at ansatte i barnehagen har tilstrekkelig norskkunnskaper. Flerspråklige ansatte representerer en viktig ressurs i barnehagene, men det er viktig at de behersker norsk i tillegg til sitt morsmål.

Ulike tiltak er satt i verk for å styrke kompetansen i barnehagene om flerspråklig utvikling:

- Tre universitet/høyskoler tilbyr assistentutdanning rettet særskilt mot minoritetsspråklige assistenter i form av såkalte KOMPASS.

- Høsten 2011 ble det etablert et generelt tilbud om kompetanseutvikling for barnehageassistenter i alle fylker, som også inkluderer tema flerkultur og språkutvikling.

- Nasjonalt Senter for Flerkulturell Opplæring (NAFO) har fått midler til et prosjekt som skal undersøke hvordan tospråklig assistanse kan bidra til barns norskspråklige utvikling. I rapporten fra NAFO heter det bl.a. at ”barna har fått utviklet språkforståelsen sin både på morsmål og norsk i løpet av prosjektåret.”

- Utdanningsdirektoratet har ansvaret for Kompetansesatsingen 2012 der 38,5 millioner kroner forvaltes av Fylkesmennene til utviklingstiltak i barnehagene. Satsingen Vennskap og Deltakelse inkluderer blant annet lokale tiltak for å styrke barnehagenes kompetanse i inkludering og mangfold. Utdanningsdirektoratet har i 2012 mottatt vel 3 mill. til videreføring av satsingen for å styrke barnehagenes arbeid med flerkulturell praksis og flerspråklig utvikling.

- Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å utforme en veileder som skal bidra til å gi barnehageansatte et kunnskapsgrunnlag for å finne fram til barn som strever med språket og legge til rette for god oppfølging i barnehagene.

Tilskuddet til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder (kap. 231, post 63) skal medvirke til at kommunene kan utforme tiltak både i og utenfor barnehagen. Tilskuddet skal samtidig motivere kommunene til å rekruttere flere minoritetsspråklige barn til barnehagene.

I stortingsmeldingen om mangfold og fellesskap som nylig ble lagt fram, foreslår Regjeringen å bevilge 30 millioner kroner i budsjettet for 2013 for å styrke kompetanseutviklingen på det flerkulturelle området i hele utdanningssektoren. Både tilsatte og ledere i barnehager og skoler, inkludert ansatte i voksenopplæringen, kommunene som barnehagemyndighet og skoleeier og lærerutdanningsinstitusjonene, vil omfattes av satsingen.

Regjeringen skal legge fram en stortingsmelding om framtidens barnehage vinteren 2013. Sammen med meldingen skal det legges fram en ny og helhetlig kompetansestrategi for alle ansatte i barnehagene. I meldingen vil vi legge fram flere forslag som skal bidra til at alle barn får et likeverdig og godt barnehagetilbud. Å styrke arbeidet med språkutvikling i barnehagen vil bli et viktig tema.