Skriftlig spørsmål fra Afshan Rafiq (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:135 (2012-2013)
Innlevert: 19.10.2012
Sendt: 22.10.2012
Besvart: 01.11.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Afshan Rafiq (H)

Spørsmål

Afshan Rafiq (H): Hvordan ser statsråden på sikkerhetssituasjonen i Norge med hensyn til de norske radikale islamistene?

Begrunnelse

I Aftenposten 19.10.2012 sto det følgende:

"Norske myndigheter anslår at mellom 20 og 30 nordmenn er i Syria eller på vei dit for å slutte seg til grupper som kjemper mot president Bashar al-Assad. Nå frykter de at unge norske islamister får trening, kamperfaring og knytter kontakter som kan øke ønsket og evnen til å planlegge terror i Norge".

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Politiets sikkerhetstjeneste har som hovedoppgave å forebygge terror i Norge. PST anser at terrorangrep fra ekstreme islamister kan representere fare for Norge.

I trusselvurderingen for 2012 skriver PST at medlemmer av ekstreme islamistiske nettverk i Norge er involvert i aktiviteter av mer operativ karakter enn tidligere. Flere av disse personene reiser til konfliktområder for å få trening, kamperfaring og møte internasjonale kontakter. Slike opphold kan påvirke den enkeltes ønske og evne til å planlegge terrorhandlinger her i landet.

Slik PST ser det foretas Jihad-reiser av personer som er inspirert av den globale Jihad-ideologien. Noen av disse personene har en forestilling om at den muslimske verden og islam er under angrep fra Vesten, og at det dermed eksisterer en individuell plikt for muslimer til å gripe til våpen i forsvarsøyemed. Reisene går gjerne til konfliktområder der det er mulig for også terrorgrupper å operere.

Personer med vestlig utseende eller pass anses som svært attraktive aktører i gjennomføringen av terrorhandlinger i Vesten, og personer som vender tilbake til Norge fra Jihad-reiser kan dermed bidra til å påvirke trusselbildet i Norge negativt. Jihad-reisende kan med sitt etablerte nettverk også tilrettelegge for at flere reiser.

Etter norsk straffelov er det ulovlig å begå terrorhandlinger både i Norge og i utlandet. Jihad-reiser er likevel utfordrende å forebygge. Videre er det få stengte grenser for norske statsborgere. PST vurderer det likevel som mulig å forebygge reiser for personer som ennå ikke er godt etablert i ekstreme islamistiske nettverk i Norge, men som muligens er på vei inn i et slikt miljø. Her trenger PST hjelp av alle gode krefter i det norske storsamfunnet som er i kontakt med ungdom eller unge voksne i faresonen.

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 12. juli i år ut på høring et forslag om å kriminalisere ulike typer forberedelser for terrorhandling. Det foreslås å kriminalisere den som planlegger eller forbereder en terrorhandling alene, såkalt soloterrorisme. Forslaget omfatter også kriminalisering av det å være til stede på et sted hvor det drives opplæring til terrorhandling, og dessuten det å ta imot opplæring, instruksjon eller trening til terrorhandling samt å skaffe seg eller gi andre informasjon som er rettet mot å gjennomføre en terrorhandling. Høringsfristen går ut 1. november og departementet tar sikte på å fremme saken i Stortinget våren 2013.