Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:137 (2012-2013)
Innlevert: 19.10.2012
Sendt: 22.10.2012
Besvart: 26.10.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Miljøverndepartementet har godkjent IKEAs planlagte utbygging i Vestfold. Departementet har tidligere satt ned foten for IKEAs planer på Forus i Rogaland.
Kan vi forvente at statsråden tar IKEAs planer i Rogaland opp til ny vurdering og kommer med et positivt utfall i tråd med ønsker fra lokale myndigheter og IKEA?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Den nasjonale kjøpesenterpolitikken, nedfelt i rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre, skal følges opp gjennom regionale planer som gir retningslinjer og fastsetter juridiske bestemmelser for lokalisering av kjøpesentre i fylkene. Når det gjelder regional plan for handel og senterstruktur i Vestfold, godkjente Miljøverndepartementet at det som del av den regionale planen ble innarbeidet en egen bestemmelse som tilrettela for at IKEA eller en annen tilsvarende aktør kunne lokaliseres på Danebu. Et viktig argument i saken var at man ikke hadde klart å finne alternative tomter som var egnede. Dette var en helt spesiell sak som jeg mener skiller seg vesentlig fra problemstillingene på Forus, hvor IKEA allerede er etablert og hvor forslaget om ny lokalisering var i strid med fylkesplanen for Jæren.

Miljøverndepartementet avgjorde innsigelsessaken knyttet til forslag til reguleringsplan for IKEA på Forus i juni 2010. Planforslaget innebar å flytte IKEA fra dagens lokalisering innenfor Jærbanens influensområde til en tomt med dårligere kollektivbetjening. Miljøverndepartementet godkjente ikke planforslaget med bakgrunn i at forslaget til ny lokalisering både var i strid med fylkesplanens retningslinjer for lokalisering av handel og at lokaliseringen ikke var i tråd med kjøpesenterbestemmelsens formål om å styrke by- og tettstedene, unngå en utvikling som fører til byspredning og bilavhengighet, og å bidra til miljøvennlige transportvalg.

Jeg kan ikke se at Miljøverndepartementet ville vurdert denne saken annerledes i dag, og ser derfor ikke behov for å ta saken opp til ny vurdering.