Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:145 (2012-2013)
Innlevert: 23.10.2012
Sendt: 25.10.2012
Besvart: 01.11.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Jeg viser til svar på spørsmål nr. 2032. Statsråden redegjør for utlendingsloven § 70 og Høyesteretts praksis ved utvisning av kriminelle utlendinger som har tilknytning til riket. Det er lite rimelig at utlendinger som har brutt samfunnskontrakten med Norge får opphold etter alvorlige og gjentakende kriminelle forhold.
Synes statsråden det er rimelig at kriminelle utlendinger får opphold i Norge, og vil statsråden ta initiativ til en lovendring som sikrer at disse kan utvises selv om de har en tilknytning til Norge?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Det er en uttalt politisk målsetting at innvandringen til Norge skal være regulert og kontrollert. Reglene om utvisning av utenlandske borgere som på grunn av kriminalitet eller andre forhold er uønsket her i landet, er et virkemiddel i innvandringsreguleringen. Også av hensyn til den alminnelige rettsfølelse og for å opprettholde tilliten til utlendingspolitikken er dette et viktig virkemiddel. Arbeidet med utvisning av straffedømte utlendinger er et prioritert område for utlendingsforvaltningen, og i de senere år har det vært en økning i antall utvisningsvedtak.

Jeg vil for øvrig presisere at dagens regelverk ikke har et absolutt vern mot utvisning av utlendinger som har opparbeidet seg tilknytning til Norge. Dette ble utførlig drøftet under arbeidet med den nye utlendingsloven av 2008, jf. bl.a. NOU 2004: 20 Ny utlendingslov og Ot.prp. nr. 75 (2006–2007) Om lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven).

Utlendingsforvaltningen skal imidlertid foreta en konkret avveining av alle relevante hensyn i hver enkelt sak hvor det er grunnlag for utvisning, med utgangspunkt i forholdets alvor og utlendingens tilknytning til riket. Det kan derfor forekomme saker hvor utlendingsforvaltningen kommer til at tilknytningshensyn må veie tyngst, og at dette fører til at en straffedømt utlending likevel ikke utvises, jf. også mitt svar på spørsmål 2032.

Jeg mener dagens regelverk gir rom for å kunne foreta gode vurderinger og fatte vedtak på et riktig beslutningsgrunnlag i utvisningssaker. Utvisningsreglene ble nøye gjennomgått og vurdert i forarbeidene til utlendingsloven av 2008. Jeg kan derfor ikke se at det i dag er behov for å foreta lovendringer eller gjennomgå regelverket på nytt.