Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:151 (2012-2013)
Innlevert: 24.10.2012
Sendt: 25.10.2012
Besvart: 01.11.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Elever fra Haugesund toppidrettsgymnas (HTG) får utstyrsstipend fra Lånekassen etter sats for Studiespesialisering, kr. 910,- i inneværende skoleår. Lånekassen har ikke tatt hensyn til at elevene har programfaget toppidrett fra Idrettsfag godkjent av NIF/Olympiatoppen. Satsen for Idrettsfag er 2 910. HTG får heller ikke toppidrettstilskudd fra departementet til tross for godkjenning.
Vil derfor statsråden likestille elevene ved HTG slik at også de får kr. 2 910,- i årlig utstyrsstipend?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Etter gjeldende regler er det utdanningsprogrammet elevene går på som er utgangspunktet for sats for utstyrsstipend i videregående opplæring. Det gjelder også stipend for elever på studiespesialiserende utdanningsprogram, uavhengig av hvilke programfag elevene følger innenfor programmet. Ordningen med utstyrsstipend er regulert i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2012-2013, § 16-2. Målet er at stipendet best mulig skal dekke de nødvendige utstyrsutgiftene elevene har.

Kunnskapsdepartementet fikk våren 2009 gjennomført en kartlegging i regi av Econ Pöyry av hvorvidt det er samsvar mellom satsen for utstyrsstipendet på de ulike utdanningsprogrammene, og de individuelle kostnadene til utstyr som elevene som går på disse programmene faktisk har.

Generelt viser kartleggingen at elevenes utgifter til dels kan variere fra sted til sted og fra skole til skole.

I kartleggingen konkluderes det med at utstyrsbehovet for de som går på utdanningsprogram Idrettsfag er betraktelig større enn de som går på utdanningsprogram Studiespesialisering med særskilt tilrettelegging for toppidrett. Mens elever på førstnevnte utdanningsprogram alle har store utstyrsbehov knyttet til friluftsliv i tillegg til et bredt spekter av idretter de alle skal gjennom, har elevene som velger toppidrett innen studiespesialisering ingen utstyrskrav annet enn til den idretten de er aktive utøvere i. I kartleggingen vises det videre til at noen idretter er kostbare å drive med, men at utgiftsbehovet ikke er en følge av skolens krav.

En økning av satsene for utstyrsstipend eller en flytting av utdanningsprogram mellom de ulike satsene, er et budsjettspørsmål som må vurderes opp mot andre satsinger i de årlige statsbudsjettene.